ხუთშაბათი, აპრილი 18, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესიდატ­ვირ­თვის სტრეს­-ტეს­ტი კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­ვა­დე­­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა

დატ­ვირ­თვის სტრეს­-ტეს­ტი კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­ვა­დე­­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა

დატ­ვირ­თვის სტრეს­-ტეს­ტი

სტრეს-­ტეს­ტი კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­ვა­დე­­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. ეს არ­ტე­რი­ე­ბი გუ­ლის კუნთს სის­ხლით ამა­რა­გებს. კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის დროს არ­ტე­რი­ე­ბის სა­ნა­თუ­რი ნა­წი­ლობ­რივ ან სრუ­ლად არის დახ­შუ­ლი. ნა­წი­ლობ­რი­ვი დახ­შო­ბის დროს მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში გუ­ლის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბა ადეკ­ვა­ტუ­რი­ა, ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­­თვის დროს კი – არა­საკ­მა­რი­სი. ამი­ტო­მაც ფი­­ზი­­კუ­რი დატ­ვირ­თვის დროს გუ­ლის გა­მოკ­ვ­ლ­ე­ვა კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის, მი­სი ­სხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­გან (ფილ­ტვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა, ანე­მია და ­სხვა) გარ­ჩე­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა.
ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შის გარ­და, გუ­ლის დატ­ვირ­თვის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც ზრდის გუ­ლის­ცე­მის სიხ­ში­რეს, შე­სა­ბა­მი­სად, იზ­რდე­ბა გუ­ლის დატ­ვირ­თვა და, კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ვლინ­დე­ბა გუ­ლის კედ­ლის სის­ხლით არა­­ა­დეკ­ვა­ტუ­რი მო­მა­რა­გე­ბის ნიშ­ნე­ბი. ამა­ვე დროს რე­გის­ტრირ­დე­ბა თან­მხლე­ბი სიმ­პტო­მე­ბი და ნიშ­ნე­ბი, რო­გო­რი­ცაა არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის დაქ­ვე­ი­თე­ბა, ქო­ში­ნი, ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში.
ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შით დატ­ვირ­თვის ტეს­ტი ტარ­დე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი სარ­ბე­ნი ბი­ლი­კით (ტრე­დ­­მი­­ლით) ან ვე­ლო­სი­პე­დით. პა­ცი­ენ­ტე­ბი, რო­მე­ლ­­თაც რა­ი­მე მი­ზე­ზის გა­მო არ შე­უძ­ლი­ათ სი­­ა­­რუ­­ლი ან ვე­ლო­სი­პე­დის პე­და­ლი­რე­ბა, დატ­ვირ­­თვას ხე­ლე­ბით ას­რუ­ლე­ბენ. პრო­ცე­დუ­რის დროს დატ­ვირ­თვა თან­და­თან იზ­რდე­ბა. იმავდ­რო­უ­ლად, მუდ­მი­ვად იწე­რე­ბა ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­მა და პე­რი­ო­დუ­ლად იზო­მე­ბა არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა. ტეს­ტი გრძელ­დე­ბა მა­ნამ, სა­ნამ გუ­ლის­ცე­მის სიხ­ში­რე არ მი­აღ­წევს ასა­კობ­რი­ვი ნორ­მის მაქ­სი­მუ­მის 80-90%-ს. კვლე­ვა და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ წყდე­ბა, თუ პა­ცი­ენტს და­ეწყო ქო­ში­ნი ან ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დში, სის­ხლის წნე­ვამ მო­ი­მა­ტა ან ეკგ შე­იც­ვა­ლა. პრო­ცე­დუ­რა 30 წთ გრძელ­დე­ბა. ის შე­იძ­ლე­ბა გა­რ­თულ­დეს გუ­ლის შე­ტე­ვით, მი­ო­კარ­დი­უ­მის ინ­­ფარ­ქტით ან სიკ­ვდი­ლით (რის­კი 1:5000).
თუ პა­ცი­ენტს არ შე­უძ­ლია ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­­თვა, ფარ­მა­კო­ლო­გი­უ­რი სტრეს­-ტეს­ტი გა­მო­­­­ი­ყე­ნე­ბა. პა­ცი­ენტს ეძ­ლე­ვა მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი (დი­­­პი­რი­და­მო­ლი, ადე­ნო­ზი­­ნი, დო­ბუ­ტა­მი­ნი), რო­მლე­­ბიც გუ­ლის დატ­ვირ­თვის სი­­მუ­­ლა­ცი­ას ახ­­დენს. ზოგ­ჯერ სტრეს­-ტეს­ტთან ერ­თად გა­მო­­ი­­ყე­­­ნე­ბა უფ­რო ზუს­ტი და, ამა­ვე დროს, უფ­რო ძვი­რად ღ­ი­რე­ბუ­ლი კვლე­ვე­ბი, რო­გო­რი­ცაა ექო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია და რა­დი­ო­ნუკ­ლი­დუ­რი სკა­ნი­რე­ბა.
კვლე­ვის არც ერ­თი მე­თო­დი არ არის სრულ­ყო­ფი­ლი. ზოგ­ჯერ კვლე­ვა გა­მო­ავ­ლენს პათო­­ლო­­გი­ურ ცვლი­ლე­ბებს ისეთ პი­რებ­ში, რო­მელთაც არ აქვთ კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­­ვა­­დე­ბა (ცრუ­და­დე­ბი­თი შე­დე­გი) და პი­რი­ქით, და­­ა­ვა­­დე­ბის არ­სე­ბო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ცვლი­ლე­ბე­­ბი არ გა­მოვ­ლინ­დეს (ცრუ­უ­არ­ყო­ფი­თი შე­დე­გი).
ახალ­გაზ­რდა პა­ცი­ენ­ტებ­ში, რო­მელ­თაც არ აქვთ და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი, მი­უ­ხე­და­ვად სტრეს-ტეს­ტით გა­­მოვ­ლე­ნი­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი­სა, იშე­მი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბის ალ­ბა­თო­ბა და­ბა­ლი­ა. ცრუ­და­დე­ბი­თი შე­დე­გი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი დატ­ვირ­თვისა და ფი­ნან­სუ­რი და­ნა­ხარ­ჯე­ბის მი­ზე­ზი ხდე­ბა. ამი­ტო­მაც ექ­სპერ­ტე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა არ მი­იჩ­ნევს მი­ზან­შე­წო­ნი­ლად სტრეს­-ტეს­ტის რუ­ტი­ნულ გა­მო­ყე­ნე­ბას.

ე­ლექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

17 აპრილი 2024
ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

17 აპრილი 2024
როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

აპრილი 17, 2024
გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

აპრილი 17, 2024
„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

აპრილი 17, 2024
როგორ  შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

როგორ შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

აპრილი 17, 2024
რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

აპრილი 17, 2024
გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

აპრილი 17, 2024
გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

აპრილი 17, 2024
ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს  ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

აპრილი 17, 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

17 აპრილი 2024
პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

აპრილი 17, 2024
კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

აპრილი 17, 2024
ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

აპრილი 17, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

აპრილი 17, 2024
საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

აპრილი 17, 2024
ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

აპრილი 17, 2024
დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

აპრილი 17, 2024
როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები