ხუთშაბათი, აპრილი 18, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესივაქ­ცი­ნა ბევრ ადა­მი­ანს იცავს - ვის შეიძლება დაჭირდეს ვაქ­ცი­ნის დამატებითი დო­ზე­ბი

ვაქ­ცი­ნა ბევრ ადა­მი­ანს იცავს – ვის შეიძლება დაჭირდეს ვაქ­ცი­ნის დამატებითი დო­ზე­ბი

B-ჰე­პა­ტი­ტი

B-ჰე­პა­ტი­ტის გა­და­ცე­მა A-ჰე­პა­ტიტ­თან შე­და­რე­ბით უფ­რო ნაკ­ლე­ბად ხდე­ბა. გა­და­ცე­მის მი­ზე­ზი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ნახ­მა­რი ნემ­სის სტე­რი­ლი­ზა­ცი­ის გა­რე­შე ხე­ლახ­ლა გა­მო­ყე­ნე­ბა­ა. მა­გა­ლი­თად, რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი ასეთ ნემ­სებს გა­მო­ი­ყე­ნე­ბენ ნარ­კო­ტი­კე­ბის ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი შეყ­ვა­ნის მიზ­ნით, ან რო­დე­საც მათ გან­მე­ო­რე­ბით იყე­ნე­ბენ ტა­ტუ­ი­რე­ბის ან ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის დროს.
ინ­ფექ­ცი­ის გა­და­ცე­მა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სის­ხლის გა­დას­ხმი­სას; თუმ­ცა, ასე­თი შემ­თხვე­ვე­ბი აშ­შ-ში იშ­ვი­ა­თი­ა, რად­გან სის­ხლი წი­ნას­წარ მოწ­მდე­ბა. ზო­გა­დად, B-ჰე­პა­ტი­ტი A-ჰე­პა­ტიტ­ზე უფ­რო სე­რი­ო­ზუ­ლია და ზოგ­ჯერ სიკ­ვდი­ლი­თაც კი შე­იძ­ლე­ბა დას­რულ­დეს, გან­სა­კუთ­რე­ბით ხან­დაზ­მუ­­ლებ­ში. თუ B-ჰე­პა­ტი­ტით და­­ა­ვა­­დე­ბულს D-ჰეპ­ა­ტი­ტიც აქვს, სიმ­­პტო­მე­ბი უფ­რო მძი­მე­ა. სახ­­სრე­ბის ტკი­ვი­ლი და ჭინ­ჭრის ცი­ე­ბის­მაგ­ვა­რი გა­მო­ნა­­ყა­რი უფ­რო B-ჰე­პა­ტი­ტის დროს არის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი, ვიდ­რე სხვა ჰე­პა­ტი­ტე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში.
და­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი მოზ­რდი­ლე­ბის 5-7%-ს ქრო­ნი­კუ­ლი B-ჰე­პა­ტი­ტი უვი­თარ­დე­ბა.

სა­ჭი­რო­ა, მა­ღა­ლი რის­კის შემ­ცვე­ლი საქ­ცი­ე­ლის, რო­გო­რი­ცაა წამ­ლის ინექ­ცი­ის­თვის სა­ერ­თო ნემ­სის გა­მო­ყე­ნე­ბა და ბევ­რი სქე­სობ­რი­ვი პარ­ტნი­ო­რის ყო­ლა, თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა. ასე­ვე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია არა­სა­ჭი­რო სის­ხლის ტრან­სფუ­ზი­ა­ზე უა­რის თქმა.
B-ჰე­პა­ტი­ტის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნა ბევრ ადა­მი­ანს იცავს. ამას­თან, ვაქ­ცი­ნა­ცი­ამ შე­იძ­ლე­ბა ნაკ­ლე­ბად და­იც­ვას ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც დი­ა­ლი­ზი უტარ­დე­ბათ, აქვთ ცი­რო­ზი, ან დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლი აქვთ იმუ­ნი­ტე­ტი. მათ შე­იძ­ლე­ბა დას­ჭირ­დეთ ვაქ­ცი­ნის და­მა­ტე­ბი­თი დო­ზე­ბი.
აშ­შ-ში აც­რა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია 18 წლამ­დე ასა­კის ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნის­თვის (ვაქ­ცი­ნა­ცია იწყ­ე­ბა და­ბა­დე­ბი­დან), მაგ­რამ ის გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის, რო­მელ­თაც B-ჰე­პა­ტი­ტით ინ­ფი­ცი­რე­ბის მო­მა­ტე­ბუ­ლი B-ჰე­პა­ტი­ტი ასე­ვე გა­და­ე­ცე­მა ნერ­წყვთან, ცრემ­ლთან, დე­დის რძეს­თან, შარ­დთან, ვა­გი­ნა­ლურ სითხ­ეს­თან და სპერ­მას­თან შე­ხე­ბის დროს. გა­და­ცე­მა ხში­რია სექ­სუ­ა­ლურ პარ­ტნი­ო­რებს შო­რის, რო­გორც ჰე­ტე­რო-, ასე­ვე ჰო­მო­სექ­სუ­ა­ლუ­რი კავ­ში­რე­ბის დროს. ინ­ფი­ცი­რე­ბის მო­მა­ტე­ბუ­ლი რის­კი აქვთ იზო­ლი­რე­ბულ გა­რე­მო­ში მყოფ პი­რებ­საც (მაგ.: ცი­ხე­ში ან ფსი­ქი­ატ­რი­ულ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში), რად­გან სხვა ადა­მი­ა­ნის ბი­ო­ლო­გი­ურ სითხ­ეს­თან შე­ხე­ბის ალ­ბა­თო­ბა უფ­რო მა­ღა­ლი­ა. B-ჰე­პა­ტი­ტით და­ა­ვა­დე­ბულ­მა ქალ­მა შე­იძ­ლე­ბა შვი­ლი და­ა­ინ­ფი­ცი­როს მშო­ბი­ა­რო­ბის დროს.
B-ჰე­პა­ტი­ტის გა­და­დე­ბა შე­იძ­ლე­ბა ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნის­გა­ნაც, რო­მე­ლიც ვი­რუ­სის მა­ტა­რე­ბე­ლი­ა. და­უდ­გე­ნე­ლი­ა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა და­ა­ვა­დე­ბის გა­და­ცე­მა მწე­რის ნაკ­ბე­ნის გზით.
B-ჰე­პა­ტი­ტის ბევ­რი შემ­თხვე­ვის მი­ზე­ზი უც­ნო­ბი­ა. სიხ­ში­რე უფ­რო მა­ღა­ლია ბავ­შვებ­ში და ქრო­ნი­კუ­ლი B-ჰე­პა­ტი­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის ალ­ბა­თო­ბა მით უფ­რო დი­დი­ა, რაც უფ­რო მცი­რე ასა­კი­საა ბავ­შვი.
შო­რე­ულ აღ­მო­სავ­ლეთ­სა და აფ­რი­კის ზო­გი­ერთ ნა­წილ­ში B-ჰე­პა­ტი­ტის ვი­რუ­სი არის ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტის, ცი­რო­ზი­სა და ღვიძ­ლის კი­ბოს გა­მომ­წვე­ვი ხში­რი მი­ზე­ზი.

რის­კი აქვთ. სა­სურ­ვე­ლი­ა, მაგ­რამ ძვი­რი იქ­ნე­ბა B-ჰე­პა­ტი­ტის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნის აც­რა.
ადა­მი­ა­ნებს, რო­მელ­თაც შე­ხე­ბა ჰქონ­დათ B-ჰე­პა­ტიტ­თან, მათ შო­რის ჩვი­ლებს, რო­მელ­თა დე­დებ­საც B-ჰე­პა­ტი­ტი აქვთ, ეძ­ლე­ვათ B-ჰე­პა­ტი­ტის იმუ­ნოგ­ლო­ბუ­ლი­ნი და უკეთ­დე­ბათ ვაქ­ცი­ნა. ეს კომ­ბი­ნა­ცია 80%-ზე მე­ტად ამ­ცი­რებს B-ჰე­პა­ტი­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის რისკს.

A-ჰე­პა­ტი­ტი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)
მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

17 აპრილი 2024
ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

17 აპრილი 2024
როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

აპრილი 17, 2024
გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

აპრილი 17, 2024
„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

აპრილი 17, 2024
როგორ  შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

როგორ შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

აპრილი 17, 2024
რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

აპრილი 17, 2024
გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

აპრილი 17, 2024
გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

აპრილი 17, 2024
ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს  ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

აპრილი 17, 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

17 აპრილი 2024
პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

აპრილი 17, 2024
კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

აპრილი 17, 2024
ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

აპრილი 17, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

აპრილი 17, 2024
საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

აპრილი 17, 2024
ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

აპრილი 17, 2024
დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

აპრილი 17, 2024
როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები