შაბათი, აპრილი 20, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესითირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­­თი ავად­მყო­ფო­ბა­ა - ორი­ვე თირ­კმელ­ში ბევ­რი კის­ტა წარმოიქმნება

თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­­თი ავად­მყო­ფო­ბა­ა – ორი­ვე თირ­კმელ­ში ბევ­რი კის­ტა წარმოიქმნება

თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი

თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­­თი ავად­მყო­ფო­ბა­ა, რომ­ლის დრო­საც თირ­კ­მ­ლებ­ში მრა­ვა­ლი სითხ­ის შემ­ცვე­ლი ბუშ­ტუ­კი (კის­­ტა, ცის­ტა) წარ­მო­იქ­მნე­ბა. თირ­კმლე­ბი ზო­მა­ში იმა­ტებს, მაგ­რამ მა­თი მოქ­მე­დი, მო­ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე ქსო­ვი­ლის მო­ცუ­ლო­ბა იკ­ლებს.
თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი მემ­კვიდ­რე­ო­ბით მი­ღე­ბუ­ლი დე­ფექ­ტუ­რი გე­ნი­თაა გა­მოწ­ვე­უ­ლი.
ზოგ ადა­მი­ანს სიმ­პტო­მე­ბი იმ­დე­ნად მსუ­ბუ­ქად აქვს გა­მო­ხა­ტუ­ლი, რომ არც იცის, რომ ავად არის. სხვებს აწუ­ხებთ ტკი­ვი­ლი გვერ­დში, სის­ხლი­ა­ნი შარ­დვა და თირ­კმლის კენ­ჭე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ჭვა­ლი­სებ­რი ტკი­ვი­ლი.
დი­აგ­ნო­ზი თირ­კმლე­ბის ფუნ­ქცი­ის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ულ ანა­ლიზ­სა და ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ულ ან კომ­პი­უ­ტე­რულ­-ტო­მოგ­რა­ფი­ულ კვლე­ვას ეფუძ­ნე­ბა.
თირ­კმლის კენ­ჭე­ბი­სა და ინ­ფექ­ცი­ის მკურ­ნა­ლო­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი­ა, მაგ­რამ პა­ცი­ენ­ტე­ბის ნა­ხე­ვარს დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში დი­ა­ლი­ზი ან ორ­გა­ნოს გა­და­ნერ­გვა ესა­ჭი­რო­ე­ბა.
თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი რამ­დე­ნი­მე გე­ნე­ტი­კურ­მა დე­ფექ­ტმა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. მის ზო­გი­ერთ სა­ხეს დო­მი­ნან­ტუ­რი გე­ნი იწ­ვევს, ერთ-­ერთ იშ­ვი­ათ ტიპს კი – რე­ცე­სი­უ­ლი. იმის­თვის, რომ და­ა­ვა­დე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს, ადა­მი­ან­მა ან ერ­თი დო­მი­ნან­ტუ­რი გე­ნი უნ­და მი­ი­ღოს რო­მე­ლი­მე მშობ­ლის­გან, ან ორი რე­ცე­სი­უ­ლი – თი­თო ორი­ვე მშობ­ლის­გან. დო­მი­ნან­ტუ­რი გე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში სიმ­პტო­მე­ბი ზრდას­რუ­ლო­ბამ­დე, რო­გორც წე­სი, არ ვლინ­დე­ბა. რე­ცე­სი­უ­ლი გე­ნე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბის დროს ბავ­შვო­ბა­ში­ვე მძი­მედ იჩენს თავს. გე­ნე­ტი­კუ­რი დე­ფექ­ტი დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბით ცის­ტე­ბის წარ­მოქ­მნას იწ­ვევს. ასაკ­თან ერ­თად ნელ­-ნე­ლა კის­ტე­ბიც იზ­რდე­ბა ზო­მა­ში, თირ­კმლე­ბის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბა მცირ­დე­ბა და მათ­ში ნა­წი­ბუ­რო­ვა­ნი ქსო­ვი­ლი ვი­თარ­დე­ბა, შე­საძ­ლოა კენ­ჭე­ბიც ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს. დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა გან­ვი­თარ­დეს. გე­ნე­ტი­კუ­რი დე­ფექ­ტის გა­მო კის­ტე­ბი შე­საძ­ლოა სხვა ორ­გა­ნო­ებ­შიც, მა­გა­ლი­თად, ღვიძ­ლსა და კუჭ­ქვე­შა ჯირ­კვალ­შიც გან­ვი­თარ­დეს.
სიმ­პტო­მე­ბი
და­ა­ვა­დე­ბის იშ­ვი­ა­თი, რე­ცე­სი­უ­ლი ტი­პის დროს, რო­მე­ლიც ბავ­შვო­ბა­ში­ვე ვლინ­დე­ბა, კის­ტე­ბი ძა­ლი­ან დიდ ზო­მას აღ­წევს, რის გა­მოც მუც­ლის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბა იზ­რდე­ბა. მძი­მე ფორ­მის მქო­ნე ახალ­შო­ბი­ლი შე­იძ­ლე­ბა და­ბა­დე­ბის შემ­დეგ მა­ლე­ვე და­ი­ღუ­პოს, რად­გან ად­რე­ვე ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა ფილ­ტვე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას აფერ­ხებს. ღვიძ­ლიც ზი­­ა­ნ­­დე­ბა და 5-10 წლის ასაკ­ში ნაწ­ლა­ვე­ბი­სა და ღვი­ძ­ლის და­მა­კავ­ში­რე­ბელ სის­ხლძარ­ღვებ­ში (კა­რის ვე­ნის სის­ტე­მა­ში) წნე­ვა იმა­ტებს. დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში თირ­კმლე­ბი­სა და ღვიძ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბა ვი­თარ­დე­ბა.
თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზის უფ­რო ხში­რი, დო­მი­ნან­ტუ­რი ფორ­მის დროს კის­ტე­ბის რი­ცხ­­ვი და ზო­მა ნელ­-ნე­ლა იმა­ტებს. სიმ­პტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა მო­ზარ­დო­ბის ასა­კის ად­რე­ულ ან შუა პე­რი­ოდ­ში იწყ­ე­ბა. ზოგ­ჯერ სიმ­პტო­მე­ბი იმ­დე­ნად მსუ­ბუ­ქი­ა, რომ ადა­მი­ან­მა მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის მან­ძილ­ზე არ იცის, რომ და­ა­ვა­დე­ბა აქვს. სიმ­პტო­მე­ბი­ა: მუც­ლის, გვერ­დის ტკი­ვი­ლი ან დის­კომ­ფორ­ტი, სის­ხლი­ანი შარ­დვა, ხში­რი შარ­დვა, ძლი­ერ შე­ტე­ვი­თი ხა­სი­ა­თის ტკი­ვი­ლი (ჭვა­ლი) თირ­კმლის კენ­ჭე­ბის გა­მო. სხვა შემ­თ­ხ­ვე­­ვა­ში, რო­ცა თირ­კმლის Fფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა­დი ქსო­­ვი­ლის მო­ცუ­ლო­ბა მცირ­დე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბის სიმ­პტო­მე­ბი გან­ვი­თარ­დეს: სა­ერ­თო სი­სუს­ტე, გუ­ლის­რე­ვა და სხვა. სა­შარ­დე გზე­ბის გან­მე­ო­რე­ბი­თი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი ზოგ­­ჯერ აღ­რმა­ვებს თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბას. პო­­ლი­­კის­ტო­ზის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტთა ნა­ხე­ვარს დი­აგ­­ნო­ზის დას­მის მო­მენ­ტის­თვის მა­ღა­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა აქვს.
გარ­თუ­ლე­ბე­ბი: და­ა­ვა­დე­ბის დო­მი­ნან­ტუ­რი ფორ­მის დროს პა­ცი­ენ­ტე­ბის მე­სა­მედს კის­ტე­ბი ღვიძ­ლშიც აქვს, თუმ­ცა ამ ორ­გა­ნოს ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა არ ირ­ღვე­ვა; 10%-ს თა­ვის ტვინ­ში ანევ­რიზ­მე­ბი (სის­ხლძარ­ღვის ჩან­თა­სა­ვით გა­მო­ბე­რი­ლი უბ­ნე­ბი) აღე­ნიშ­ნე­ბა. რო­გორც წე­სი, მა­თი გა­ფარ­თო­ე­ბა თა­ვის ტკი­ვილს იწ­ვევს, ხში­რია ანევ­რიზ­მი­დან სის­ხლდე­ნა და ინ­სულ­ტი.

დი­აგ­ნო­ზი, პროგ­ნო­ზი და მკურ­ნა­ლო­ბა
ექიმს ამ და­ა­ვა­დე­ბის არ­სე­ბო­ბა­ზე ეჭ­ვი ოჯა­ხის სა­მე­დი­ცი­ნო ის­ტო­რი­ი­სა და თირ­კმლე­ბის ფუნ­ქცი­ის ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი კვლე­ვის სა­ფუძ­ველ­ზე ება­დე­ბა. ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­უ­ლად და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ით შე­იძ­ლე­ბა თირ­კმლებ­სა და ღვიძ­ლში კის­ტე­ბის არ­სე­ბო­ბა და­დას­ტურ­დეს.
თირ­კმლის და­ზი­ა­ნე­ბის პროგ­რე­სი­რე­ბა ფერ­ხდე­ბა სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბი­სა და მა­ღა­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის მკურ­ნა­ლო­ბით. თუმ­ცა, ამ და­ა­ვა­დე­ბის მქო­ნე­თა ნა­ხე­ვარს ცხოვ­რე­ბის რა­ღაც ეტაპ­ზე თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა უვი­თარ­დე­ბა და დი­ა­ლი­ზი ან ორ­გა­ნოს გა­და­ნერ­გვა ხდე­ბა სა­ჭი­რო.
თუ პირს სურს გა­არ­კვი­ოს, რო­გო­რია ამ და­ა­ვა­დე­ბის მი­სი შვი­ლე­ბის­თვის გა­და­ცე­მის ალ­ბა­თო­ბა, მას გე­ნე­ტი­კურ ტეს­ტი­რე­ბას სთა­ვა­ზო­ბენ.

ამ და­ა­ვა­დე­ბის დროს ორი­ვე თირ­კმელ­ში ბევ­რი კის­ტა წარ­მო­იქ­მნე­ბა. ისი­ნი თან­და­თან დიდ­დე­ბა და თირ­კმლე­ბის ნორ­მა­ლუ­რი ქსო­ვი­ლის ზო­გი­ერთ ან უმე­ტეს ნა­წილს აზი­ა­ნებს.

სა­შარ­დე გზე­ბის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინფექციის ხელშემწყობი ფაქ­ტო­რე­ბი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
ამინდი მკვეთრად იცვლება

ამინდი მკვეთრად იცვლება

19 აპრილი 2024
„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

18 აპრილი 2024
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

აპრილი 19, 2024
დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

აპრილი 19, 2024
რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

აპრილი 19, 2024
თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

აპრილი 19, 2024
ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

აპრილი 19, 2024
როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

18 აპრილი 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

აპრილი 19, 2024
ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

აპრილი 19, 2024
კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

აპრილი 19, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

აპრილი 19, 2024
19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 19, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

აპრილი 19, 2024
შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

აპრილი 19, 2024
11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

აპრილი 19, 2024
“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

18 აპრილი 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები