ხუთშაბათი, აპრილი 18, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიბლოგირა არის თმის ქიმიური დახვევა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ

რა არის თმის ქიმიური დახვევა და რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ

თმის ქი­მი­უ­რი დახ­ვე­ვა – სწო­რი და თხე­ლი თმე­ბის სქელ, მო­ცუ­ლო­ბით და ხვე­ულ ვარ­ცხნი­ლო­ბად გა­დაქ­ცე­ვის საკ­მა­ოდ რთუ­ლი პრო­ცე­დუ­რაა. ქი­მი­უ­რი დახ­ვე­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია ლა­მა­ზი, ტალ­ღო­ვა­ნი თმის ან წვრი­ლად დახ­ვე­უ­ლი კუ­ლუ­ლე­ბის ეფექ­ტის მი­ღე­ბა.

ქი­მი­უ­რი დახ­ვე­ვის გა­სა­კე­თებ­ლად, სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნებ­ში უახ­ლე­სი კოს­მე­ტი­კუ­რი პრე­პა­რა­ტე­ბი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა, რომ­ლე­ბიც აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გა­მო­რი­ცხავს ჯან­მრთე­ლი თმის და­ზი­ა­ნე­ბის ნე­ბის­მი­ერ სა­შიშ­რო­ე­ბას.

თმის ქი­მი­უ­რი დახ­ვე­ვის ფორ­მე­ბი

არ­სე­ბობს თმის ქი­მი­უ­რი დახ­ვე­ვის რამ­დე­ნი­მე ფორ­მა. არ­ჩე­ვა­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმა­ზე, კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მე­ლი შე­დე­გის მი­ღე­ბა გსურთ.

ტრა­დი­ცი­უ­ლი თმის დახ­ვე­ვა ხდე­ბა თმის მთელს სიგ­რძე­ზე და იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ ამ დროს ბი­გუ­დე­ბი გან­ლა­გე­ბუ­ლია ჰო­რი­ზონ­ტა­ლუ­რად, არ­სე­ბობს ათო­ბით კონ­ფი­გუ­რა­ცია, რო­მე­ლიც და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ბი­გუ­დე­ბის ზო­მა­სა და რა­ო­დე­ნო­ბა­ზე, აგ­რეთ­ვე სა­სურ­ველ ეფექ­ტზე:

მსხვი­ლი კუ­ლუ­ლე­ბი – ტრა­დი­ცი­უ­ლი დახ­ვე­ვის ვა­რი­ა­ცი­აა. დიდი დი­ა­მეტ­რის ბი­გუ­დე­ბი ქმნის რბილ, მსხვილ კუ­ლუ­ლებს.

რე­ვერ­სუ­ლი დახ­ვე­ვა – თმის რე­ვერ­სუ­ლი დახ­ვე­ვის­თვის იყე­ნე­ბენ ძა­ლი­ან დიდი ზო­მის ბი­გუ­დებს, რათა ვიწ­რო ხვე­უ­ლი თმა გა­და­აქ­ცი­ოს დიდ და რბილ კუ­ლუ­ლე­ბად.

თმის ძი­რებ­თან დახ­ვე­ვა – ბი­გუ­დებს ახ­ვე­ვენ თმის ძი­რებ­თან რაც შე­იძ­ლე­ბა ახ­ლოს, რათა მოხ­დეს გაზ­რდი­ლი თმის ძი­რე­ბის დახ­ვე­ვა და მათ­თვის მო­ცუ­ლო­ბის მი­ნი­ჭე­ბა (თუ თმა მთელს სიგ­რძე­ზეა დახ­ვე­უ­ლი). რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია თხე­ლი თმის­თვის.

სპი­რა­ლუ­რი დახ­ვე­ვა – ბი­გუ­დე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით თმას ახ­ვე­ვენ ვერ­ტი­კა­ლუ­რად. ასე დახ­ვე­უ­ლი თმის იერ­სა­ხე ძა­ლი­ან წა­ა­გავს შტო­პორს (კორპსაძ­რო­ბი).

ლო­კა­ლუ­რი (უზო­რუ­ლი) დახ­ვე­ვა – ბი­გუ­დე­ბის დახ­ვე­ვა ხდე­ბა თმის მხო­ლოდ გარ­კვე­ულ მო­ნაკ­ვე­თებ­ზე, რათა მოხ­დეს მო­ცუ­ლო­ბის და­მა­ტე­ბა იქ, სა­დაც ეს სა­ჭი­როა.

ვერ­ტი­კა­ლუ­რი დახ­ვე­ვა – თმის დახ­ვე­ვა ხდე­ბა ვერ­ტი­კა­ლუ­რად გან­თავ­სე­ბულ სპე­ცი­ა­ლურ ჩხი­რებ­ზე (საქ­სო­ვი ჩხი­რე­ბის მსგავ­სი). ამ დროს თმის მაქ­სი­მე­ლუ­რი სიგ­რძე უნდა იყოს მხრე­ბამ­დე.

რჩე­ვე­ბი თმის ქი­მი­ურ დახ­ვე­ვამ­დე და დახ­ვე­ვის შემ­დეგ

  • თუ გა­და­წყვი­ტეთ თმის ქი­მი­უ­რი დახ­ვე­ვა, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კონ­სულ­ტა­ცი­ის­თვის მი­მარ­თოთ პრო­ფე­სი­ო­ნალ სტი­ლისტს, რო­მე­ლიც შე­ის­წავ­ლის თქვე­ნი თმის სტრუქ­ტუ­რას, მის მდგო­მა­რე­ო­ბას. ამის შემ­დეგ იგი მი­ი­ღებს სწორ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას. იგი პირ­ველ რიგ­ში გირ­ჩევთ, სა­ჭი­როა თუ არა თქვენ­თვის ქი­მი­უ­რი დახ­ვე­ვა და რო­მე­ლი მე­თო­დია ოპ­ტი­მა­ლუ­რი. მე­ო­რეს მხრივ, გირ­ჩევთ არ გა­ი­კე­თოთ ქი­მია, თუ თმა არ არის ჯან­მრთე­ლი და და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლია მისი სტრუქ­ტუ­რა (ცუდი სა­ღე­ბა­ვით, წინა ქი­მი­ით, მზის სხი­ვე­ბით და ა.შ)
  • თუ თა­ვის კანი მგრძნო­ბი­ა­რე ან და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლია, უარი თქვით თმის ქი­მი­ურ დახ­ვე­ვა­ზე. დახ­ვე­ვის წინ თმა და­ი­ვარ­ცხნეთ ფრთხი­ლად, ისე, რომ არ და­ა­ზი­ა­ნოთ თა­ვის კანი.
  • თუ გრძნობთ, რომ თა­ვის კანი გეწ­ვით, მა­შინ­ვე ჩა­მო­ი­ბა­ნეთ ხსნა­რი, იგი­ვე გა­ა­კე­თეთ, თუ ხსნა­რი შემ­თხვე­ვით თვალ­ში ჩა­გი­ვი­დათ და მა­შინ­ვე მი­მარ­თეთ ექიმს.
  • თუ ცხი­მი­ა­ნი თმა გაქვთ, ქი­მი­უ­რი დახ­ვე­ვა სა­სარ­გებ­ლოც კია. იგი მსუ­ბუ­ქად გა­აშ­რობს თა­ვის კანს და ვარ­ცხნი­ლო­ბაც მომ­ხიბ­ვლე­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა.
  • ძა­ლი­ან თხე­ლი, ან ძა­ლი­ან სქე­ლი და ხში­რი თმის ქი­მი­უ­რი დახ­ვე­ვა არ არის რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი. თხე­ლი თმა კი­დევ უფრო და­ზი­ან­დე­ბა, ხოლო სქე­ლი მე­ტად აფუვ­დე­ბა და მისი მოვ­ლა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ.
  • თუ მცი­რე ეჭვი მა­ინც გაქვთ, გა­უძ­ლებს თუ არა თქვე­ნი თმა ქი­მი­ურ დახ­ვე­ვას – სცა­დეთ და გა­ი­კე­თეთ საც­დე­ლი ტეს­ტი ერთ ან ორ კუ­ლულ­ზე მა­ნამ­დე, ვიდ­რე ხსნარს მთელს თმა­ზე წა­ის­ვამთ. ამის შემ­დეგ სტი­ლის­ტი ყო­ველ 10 წუთ­ში მოხ­სნის ბი­გუდს და და­აკ­ვირ­დე­ბა, თუ რო­გორ მი­დის პრო­ცე­სი.
  • ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ, რომ ხსნა­რი თავ­ზე იყოს ზუს­ტად გან­სა­ზღვრუ­ლი დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ზედ­მე­ტი რამ­დე­ნი­მე წუ­თიც კი შე­საძ­ლოა სა­ში­ში იყოს, ამი­ტომ იყა­ვით ყუ­რა­დღე­ბით, რომ სტი­ლისტს დრო არ გა­მო­ე­პა­როს.
  • ნუ ეც­დე­ბით წა­რუ­მა­ტებ­ლად გა­კე­თე­ბუ­ლი ქი­მი­უ­რი დახ­ვე­ვის გა­და­კე­თე­ბას. მარ­თა­ლია ეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მაგ­რამ არ არის სა­სურ­ვე­ლი. თუ თქვენ უკ­მა­ყო­ფი­ლო ხართ თმის დახ­ვე­ვის ან გას­წო­რე­ბის შე­დე­გით, გა­ნი­ხი­ლეთ შე­საძ­ლო ვა­რი­ან­ტე­ბი სტი­ლის­ტთან ერ­თად, თუმ­ცა გახ­სოვ­დეთ, რომ გა­და­კე­თე­ბა შე­ი­ცავს დიდ რისკს, რომ სა­ერ­თოდ გა­ი­ფუ­ჭებთ ვარ­ცხნი­ლო­ბას.

თუ ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლილ რე­კო­მენ­და­ცი­ებს გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებთ, ყვე­ლა­ზე უხე­ში ქი­მი­უ­რი მე­თო­დით დახ­ვე­უ­ლი თმის შემ­თხვე­ვა­შიც კი, შეძ­ლებთ თმის იდე­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას.

წყარო: https://www.ambebi.ge/

#drpkhakadze  #shenisilamaze  #gochadze 

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

17 აპრილი 2024
ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

17 აპრილი 2024
როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

აპრილი 17, 2024
გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

აპრილი 17, 2024
„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

აპრილი 17, 2024
როგორ  შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

როგორ შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

აპრილი 17, 2024
რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

აპრილი 17, 2024
გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

აპრილი 17, 2024
გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

აპრილი 17, 2024
ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს  ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

აპრილი 17, 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

17 აპრილი 2024
პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

აპრილი 17, 2024
კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

აპრილი 17, 2024
ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

აპრილი 17, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

აპრილი 17, 2024
საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

აპრილი 17, 2024
ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

აპრილი 17, 2024
დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

აპრილი 17, 2024
როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები