შაბათი, აპრილი 20, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესიქო­ლე­ცის­ტი­ტი არის ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბა, რომ­ლის მი­ზე­ზი, ბუშ­ტის სა­დი­ნა­რის ნაღ­ვლის კენ­ჭით დახ­შო­ბა­ა

ქო­ლე­ცის­ტი­ტი არის ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბა, რომ­ლის მი­ზე­ზი, ბუშ­ტის სა­დი­ნა­რის ნაღ­ვლის კენ­ჭით დახ­შო­ბა­ა

ქო­ლე­ცის­ტი­ტი

ქო­ლე­ცის­ტი­ტი არის ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბა, რომ­ლის მი­ზე­ზი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ბუშ­ტის სა­დი­ნა­რის ნაღ­ვლის კენ­ჭით დახ­შო­ბა­ა.
ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბას ჩვე­უ­ლებ­რივ იწ­ვევს კენ­ჭი, რო­მე­ლიც აჩე­რებს ნაღ­ვლის დი­ნე­ბას.
რო­გორც წე­სი, ადა­მი­ა­ნებს აქვთ მუც­ლის ტკი­ვი­ლი, რო­მე­ლიც 6 სა­ათ­ზე მეტხანს გრძელ­დე­ბა, ცხე­ლე­ბა და გუ­ლის­რე­ვა.
ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ით, ჩვე­უ­ლებ­რივ, შე­საძ­ლე­ბე­ლია ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბის ნიშ­ნე­ბის დად­გე­ნა.
ნაღ­ვლის ბუშტს ამოკ­ვე­თენ, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ლა­პა­როს­კო­პი­ის მეშ­ვე­ო­ბით.
ქო­ლე­ცის­ტი­ტი არის ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბით გა­მო­წ­ვე­უ­ლი ყვე­ლა­ზე ხში­რი პრობ­ლე­მა. ის ვი­თარ­დე­ბა მა­შინ, რო­დე­საც კენ­ჭი ახ­შობს ბუშ­ტის სა­დი­ნარს, რო­მელ­საც ნაღ­ვე­ლი ნაღ­ვლის ბუშ­ტი­დან გა­მო­აქვს. ქო­ლე­ცის­ტი­ტი იყო­ფა მწვა­ვე და ქრო­ნი­კულ ფორ­მე­ბად.
მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტი: მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტი იწყ­ე­ბა უეც­რად და იწ­ვევს სტა­ბი­ლურ და ძლი­ერ ტკი­ვილს მუც­ლის ზე­და ნა­წილ­ში. მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის, სულ მცი­რე, 95%-ს ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბი აქვს. ან­თე­ბა თით­ქმის ყო­ველ­თვის ინ­ფექ­ცი­ის გა­რე­შე იწყ­ე­ბა. თუ­მ­ცა, ინ­ფექ­ცია შე­იძ­ლე­ბა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გან­ვი­­თარ­დეს. ან­თე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ნაღ­ვლის ბუშ­ტის სითხ­ით ავ­სე­ბა და მი­სი კედ­ლე­ბის გას­­ქე­ლე­ბა.
იშ­ვი­ა­თად შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტის უკენ­ჭო ფორ­მა (ა­კალ­კუ­ლო­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი). აკალ­კუ­ლო­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბის სხვა ფორ­მებ­თან შე­და­რე­ბით ყვე­ლა­ზე სა­ში­ში­ა. ის, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ვი­თარ­დე­ბა ქვე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბე­ბის შემ­დეგ:
ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცი­ა;
კრი­ტი­კუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბე­ბი, რო­გო­რი­ცაა მძი­­მე ტრა­ვ­­მე­ბი, მძი­მე დამ­წვრო­ბე­ბი და მთელ ორ­გა­ნიზ­მში გავ­­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფექ­ცი­­ე­ბი (სე­ფ­­სი­სი);
ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი კვე­ბა დი­დი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში;
ხან­გრძლი­ვი მარ­ხვა;
იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის დე­ფი­ცი­ტი.
ის შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს პა­ტა­რა ბავ­შვებ­ში და, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ვი­რუ­სუ­ლი ან სხვა ინ­ფექ­ცი­ით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი.
ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი: ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­­ლე­ცის­ტი­ტი არის ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბა, რო­მე­ლიც დი­დი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში გრძელ­დე­ბა. ის თით­ქმის ყო­ველ­თვის ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი. მას ახა­სი­ა­თებს ტკი­ვი­ლის გან­მე­ო­რე­ბი­თი შე­ტე­ვე­ბი (ბი­ლი­ა­რუ­ლი კო­ლი­კა). ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დროს ნაღ­ვლის ბუშ­ტი ზი­ან­დე­ბა მწვა­ვე ან­თე­ბის გან­მე­ო­რე­ბი­თი შე­ტე­ვე­ბის­გან, რომ­ლე­ბიც, ჩვე­უ­ლებ­რივ, გა­მოწ­ვე­უ­ლია კენ­ჭე­ბით. ნაღ­ვლის ბუშ­ტი შე­იძ­ლე­ბა და­ნა­წი­ბურ­დეს, შემ­ცირ­დეს ზო­მა­ში და მი­სი კედ­ლე­ბი გას­ქელ­დეს. ნაღ­ვლის ბუშ­ტი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, შე­ი­ცავს ნა­ლექს (მიკ­როს­კო­პუ­ლი ნა­წი­ლა­კე­ბი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი­სა, რომ­ლებ­საც ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბი შე­ი­ცა­ვენ) ან ნაღ­ვლის კენ­ჭებს, რომ­ლე­ბიც ახ­შო­ბენ ბუშ­ტის სა­დი­ნა­რის შე­სა­ვალს ან უშუ­ა­ლოდ ბუშ­ტის სა­დი­ნარ­ში იმ­ყო­ფე­ბი­ან.
სიმ­პტო­მე­ბი
ნაღ­ვლის ბუშ­ტის შე­ტე­ვა, რო­გორც მწვა­ვე, ისე ქრო­ნი­კუ­ლი, იწყ­ე­ბა ტკი­ვი­ლით. ქო­ლე­ცის­ტი­ტით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ტკი­ვი­ლი ჰგავს ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბით გა­მოწ­ვე­ულ ტკი­ვილს, მაგ­რამ ის უფ­რო ძლი­ე­რი და ხან­გრძლი­ვია – გრძელ­დე­ბა 6სა­­ათ­ზე მეტს და ხში­რად აჭარ­ბებს 12 სა­ათს. ტკი­ვი­ლი პიკს 15-60 წუთ­ში აღ­წევს და შემ­დეგ სტა­ბი­ლუ­რად ერთ დო­ნე­ზე რჩე­ბა. ის, ჩვე­უ­ლებ­რივ, მუც­ლის მარ­ჯვე­ნა ზე­და ნა­წილ­ში აღ­მო­ცენ­დე­ბა. ტკი­ვილ­მა შე­საძ­ლოა აუ­ტა­ნე­ლი ხა­სი­ა­თი მი­ი­ღოს. ადა­მი­ა­ნე­ბის უმე­ტე­სო­ბა მძაფრ ტკი­ვილს გრძნობს, რო­დე­საც ექი­მი მუც­ლის მარ­ჯვე­ნა ზე­და ნა­წილს აწ­ვე­ბა. ღრმა სუნ­თქვამ შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­უ­ა­რე­სოს ტკი­ვი­ლი. ტკი­ვი­ლი ხში­რად ვრცელ­დე­ბა მარ­ჯვე­ნა ბე­ჭის ქვე­და ნა­წილ­სა ან ზურ­გში. ხში­რია გუ­ლის­რე­ვა და ღე­ბი­ნე­ბა.
რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში მუც­ლის კუნ­თე­ბი მარ­ჯვე­ნა მხა­რეს შე­იძ­ლე­ბა მკვეთ­რად და­ი­ჭი­მოს. ცხე­ლე­ბა აქვს ქო­ლე­ცის­ტი­ტის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის ერთ მე­სა­მედს. სხე­უ­ლის ტემ­პე­რა­ტუ­რა თან­და­თა­ნო­ბით მაღ­ლა იწევს და სცი­ლ­დე­ბა 38°ჩ-ს. ცხე­ლე­ბას შე­იძ­ლე­ბა თან ახ­ლდეს შემ­ცივ­­ნე­ბა. ცხე­ლე­ბა იშ­ვი­ა­თია ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტებ­ში.
ასა­კო­ვან პა­ცი­ენ­ტებ­ში ქო­ლე­ცის­ტი­ტის პირ­ვე­ლი სიმ­­პ­ტო­მე­ბი ძალ­ზე ზო­გა­დი­ა. მა­გა­ლი­თად, ხან­დაზ­მულ­მა შე­საძ­ლოა და­კარ­გოს მა­და, იგ­რძნოს დაღ­ლი­ლო­ბა ან სი­­სუს­ტე, ან აღე­ბი­ნოს. მათ შე­იძ­ლე­ბა არ ჰქონ­დეთ ცხე­ლე­ბა.
ჩვე­უ­ლებ­რივ, ტკი­ვი­ლის ინ­ტენ­სი­უ­რო­ბა მცი­რ­დე­ბა 2-3 დღე­ში და მთლი­ა­ნად ქრე­ბა ერთ კვი­რა­ში. თუ მწვა­ვე ეპი­ზო­დი გრძელ­დე­ბა, ეს შე­იძ­ლე­ბა სე­რი­ო­ზუ­ლი გარ­თუ­ლე­ბის ნი­შა­ნი იყოს. მა­ღა­ლი ცხე­ლე­ბა, შემ­ცივ­ნე­ბა, სის­ხლის თეთ­რი უჯ­რე­დე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის შე­სამ­ჩნე­ვი მა­ტე­ბა (ლე­ი­კო­ცი­ტო­ზი) და ნაწ­ლა­ვე­ბის ნორ­მა­ლუ­რი, რიტ­მული შე­კუმ­შვე­ბის შეწყ­ვე­ტა (გა­უ­ვა­ლო­ბა) სა­ვა­რა­უ­დოს ხდის მუც­ლის ღრუ­ში ნაღ­ვლის ბუშ­ტთან ახ­ლოს ჩირ­ქი­ა­ნი პარ­კე­ბის (აბ­სცე­სე­ბი) ან პერ­ფო­რი­რე­ბუ­ლი ნაღ­ვლის ბუშ­ტის არ­სე­ბო­ბას. აბ­სცე­სი არის გან­გრე­ნის შე­დე­გი, რო­მე­ლიც ვი­თარ­დე­ბა ქსო­ვი­ლის სიკ­ვდი­ლის შემ­დეგ.
თუ ადა­მი­ანს უვი­თარ­დე­ბა სიყ­ვით­ლე ან აქვს მუ­ქი ფე­რის შარ­დი და ღია ფე­რის გა­ნა­ვა­ლი, სა­ვა­რა­უ­დოა ნაღ­ვლის სა­ერ­თო სა­დი­ნა­რის კენ­ჭით დახ­შო­ბა, რაც ღვიძ­ლში ნაღ­ვლის შე­გუ­ბე­ბას (ქო­ლეს­ტა­ზი) იწ­ვევს. შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს პან­კრე­ა­სის ან­თე­ბა (პან­კრე­ა­ტი­ტი). ის გა­მოწ­ვე­უ­ლია კენ­ჭით, რო­მე­ლიც ახ­შობს ფა­ტე­რის დვრი­ლის ამ­პუ­ლას პან­კრე­ა­სის სა­დი­ნა­რის გახ­სნის ად­გილ­თან ახ­ლოს.
აკალ­კუ­ლო­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, იწ­ვევს მწვა­ვე, მტან­ჯველ ტკი­ვილს მუც­ლის ზე­და ნა­წილ­ში. ის უვი­თარ­დე­ბა ადა­მი­ა­ნებს, რო­მელ­თაც აქამ­დე არ ჰქო­ნი­ათ ნაღ­ვლის ბუშ­ტის და­ა­ვა­დე­ბა­ზე მი­მა­ნიშ­ნე­ბე­ლი სიმ­პტო­მე­ბი ან სხვა სა­ხის მო­ნა­ცე­მე­ბი. ან­თე­ბა ხში­რად ძალ­ზე მძი­მეა და შე­იძ­ლე­ბა ნაღ­ვლის ბუშ­ტის გან­გრე­ნა ან გას­კდო­მა გა­მო­იწ­ვი­ოს. სხვა მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბე­ბის მქო­ნე პი­რებ­ში (მათ შო­რის ადა­მი­ა­ნებ­ში, რომ­ლე­ბიც სხვა მი­ზე­ზის გა­მო იმ­ყო­ფე­ბი­ან ინ­ტენ­სი­უ­რი თე­რა­პი­ის გან­­ყო­­ფი­ლე­ბა­ში) აკალ­კულო­­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი თა­ვ­­და­პირ­ვე­ლად შე­­იძ­­ლე­ბა შე­უმ­ჩნე­ვე­ლი დარ­ჩეს. ერ­თა­­დერ­თი სიმ­პტო­­მე­ბი შე­საძ­ლე­ბე­ლია იყოს შე­სი­ვე­ბუ­ლი (გა­­­­ფარ­თო­ე­ბუ­ლი), მტკივ­ნე­უ­ლი მუ­ცე­ლი ან უც­ნო­­­ბი მი­ზე­­ზით გა­­მოწ­­ვე­უ­ლი ცხე­ლე­ბა. მკურ­ნა­ლო­­ბის გა­რე­შე აკალ­­კუ­­ლო­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი შემ­­თხ­ვე­­ვა­თა 65%-ში სიკ­­ვდილს იწ­ვევს.
დი­აგ­ნო­ზი
ექი­მე­ბი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დი­აგ­ნოზს სვა­მენ ძი­­­რი­თა­დად სიმ­პტო­მებ­სა და რა­დი­ო­ლო­გი­უ­რი გა­­მოკ­ვლე­ვის შე­დე­გებ­ზე დაყ­რდნო­ბით. ულ­ტ­რა­­­სო­ნოგ­რა­ფია (ე­ქოს­კო­პი­ა) ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბის აღ­­მო­ჩე­ნის სა­უ­კე­თე­სო მე­თო­დი­ა. ულ­ტრა­სო­­ნო­გ­­რა­ფი­ით შე­იძ­ლე­ბა აგ­რეთ­ვე დად­გინ­დეს ნაღ­ვლის ბუშ­ტის გარ­შე­მო სითხ­ის არ­სე­ბო­ბა ან მი­სი კედ­ლე­ბის გას­ქე­ლე­ბა, რაც ტი­პუ­რია მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტის­თვის. ხში­რად, რო­დე­საც ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფის გა­დამ­წოდს მუც­ლის ზე­და ნა­­წილ­ში, ნაღ­ვლის ბუშ­ტის საპ­რო­ექ­ციო არე­ში ამოძ­რა­ვე­ბენ, ადა­მი­ა­ნე­ბი ტკი­ვილს შე­იგ­რძნო­ბენ.
რო­ცა მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დი­აგ­ნო­ზის და­ს­მა ძნელ­დე­ბა, იყე­ნე­ბენ სხვა რა­დი­ო­ლო­გი­ურ კვლე­ვას – ქო­ლეს­ცინ­ტიგ­რა­ფი­ას. ამ ტეს­ტის ჩა­ტა­რე­ბის­თვის ვე­ნა­ში რა­დი­ო­აქ­ტი­უ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბა შეჰ­ყავთ. გა­მა კა­მე­რა აფიქ­სი­რებს არ­სე­ბულ რა­დი­ო­აქ­ტი­უ­რო­ბას და კომ­პი­უ­ტე­რის დახ­მა­რე­ბით ხდე­ბა გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის წარ­მოქ­მნა. ამ მე­თო­დით შე­საძ­ლე­ბე­ლია რა­დი­ო­ნუკ­ლი­დის ღვიძ­ლი­დან სა­ნაღ­ვლე ტრაქ­ტში გა­და­ად­გი­ლე­ბა­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბა. იქ­მნე­ბა ღვიძ­ლის, სა­ნაღ­ვლე გზე­ბის, ნაღ­ვლის ბუშ­ტი­სა და წვრი­ლი ნაწ­ლა­ვის ზე­და ნა­წი­ლის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბე­ბი. თუ რა­დი­ო­ნუკ­ლი­დი არ ავ­სებს ნაღ­ვლის ბუშტს, ნაღ­ვლის სა­დი­ნა­რი სა­ვა­რა­უ­დოდ დახ­შუ­ლია კენ­ჭით.
ღვიძ­ლის ფუნ­ქცი­ის გა­მო­საკ­ვლე­ვად ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი სის­ხლის ანა­ლი­ზე­ბის შე­დე­გე­ბი ხში­რად ნორ­მა­ში­ა, თუ ადა­მი­ანს არ აქვს დახ­შუ­ლი სა­ნაღ­ვლე სა­დი­ნა­რი. სის­ხლის სხვა ანა­ლი­ზებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნოს სხვა­დას­ხვა გარ­თუ­ლე­ბა, რო­გო­რი­ცაა პან­კრე­ა­სის ფერ­მენ­ტე­ბის (ლი­პა­ზის ან ამი­ლა­ზის) მო­მა­ტე­ბა პან­კრე­ა­ტი­ტის დროს. სის­ხლის თეთ­რი უჯ­რე­დე­ბის მა­ღა­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა (ლე­ი­კო­ცი­ტო­ზი) მი­უ­თი­თებს ან­თე­ბის, აბ­სცე­სის, გან­გრე­ნის არ­სე­ბო­ბა­ზე ან ნაღ­ვლის ბუშ­ტის პერ­ფო­რა­ცი­ა­ზე.
მკურ­ნა­ლო­ბა
მწვა­ვე ან ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტე­ბი სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში დაწ­ვე­ნას სა­ჭი­რო­ე­ბენ. მათ ეკ­რძა­ლე­ბათ საჭ­მლი­სა და სას­მ­ლის მი­ღე­ბა და ინ­ტრა­ვე­ნუ­რად ეძ­ლე­ვათ სითხ­ე­ე­ბი და ელექ­ტრო­ლი­ტე­ბი. ექი­მი პა­ცი­ენ­ტის კუჭ­ში ცხვი­რის გავ­ლით ათავ­სებს ზონდს, რო­მელ­საც შე­იძ­ლე­ბა ტუმ­ბო მი­უ­ერ­თდეს და კუ­ჭის შიგ­თავ­სი ამო­ი­ქა­ჩოს. ეს უზ­რუნ­ველ­ყოფს კუ­ჭის დაც­ლას და ნაწ­ლა­ვებ­ში სითხ­ის დაგ­რო­ვე­ბის შემ­ცი­რე­ბას, რო­ცა ის ნორ­მა­ლუ­რად ვერ იკუმ­შე­ბა. ჩვე­უ­ლებ­რივ, ადა­მი­ა­ნებს ინ­ტრა­ვე­ნუ­რად ეძ­ლე­ვათ ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბი და ტკი­ვილ­გა­მა­ყუ­ჩებ­ლე­ბი.
თუ და­ზუს­ტდა მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დი­აგ­ნო­ზი და ოპე­რა­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბის რის­კი მცი­რე­ა, სიმ­პტო­მე­ბის გა­ჩე­ნი­დან 24-48 სა­ათ­ში ნაღ­ვლის ბუშტს ამოკ­ვე­თენ. სა­ჭი­რო­ე­ბი­სას, შე­საძ­ლებე­­ლია ოპე­რა­ცი­ის 6 კვი­რით ან უფ­რო მე­ტით დრო­ით გა­და­დე­ბა, სა­ნამ შე­ტე­ვე­ბი არ გა­ივ­ლის. ოპე­რა­ცი­ის გა­და­დე­ბა ხში­რად აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ისე­თი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის არ­სე­ბო­ბი­სას, რომ­ლე­ბიც ოპერა­­ცი­ის გარ­თუ­ლე­ბე­ბის რისკს მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად ზრდის (მა­გა­ლი­თად, გუ­ლის, ფილ­ტვი­სა და თირ­კმლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი). თუ არ­სე­ბობს ეჭ­ვი, რომ გან­ვი­თარ­და ისე­თი გარ­თუ­ლე­ბა, რო­გო­რი­ცაა აბ­­სცე­სი, გან­გრე­ნა ან პერ­ფო­რი­რე­ბუ­ლი ნა­ღ­ვლის ბუშ­ტი, სა­ჭი­როა სას­წრა­ფო ოპე­რა­ცი­ა.
ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დროს ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ამოკ­ვე­თა, ჩვე­უ­ლებ­რივ, მწვა­ვე ეპი­ზო­დის ჩაწყ­ნა­რე­ბის შემ­დეგ ხდე­ბა.
აკალ­კუ­ლო­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დროს სა­ჭი­როა სა­­ს­­წრა­ფო ოპე­რა­ცია და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ამო­კ­ვე­თის მიზ­ნით.
ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ქი­რურ­გი­უ­ლი ამოკ­ვე­თა (ქოლე­ცის­ტექ­ტო­მი­ა), ჩვე­უ­ლებ­რივ, ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ლა­პა­როს­კო­პის (დრე­კა­დი, და­სათ­ვა­ლი­ე­რე­ბე­ლი მი­ლის) სა­შუ­ა­ლე­ბით. მუ­ცელ­ზე მცი­რე ზო­მის გა­ნაკ­ვე­თე­ბის გა­კე­თე­ბის შემ­დეგ მათ­ში შეჰ­ყავთ ლა­პა­როს­კო­პი და სხვა მი­ლე­ბი. გა­ნაკ­ვე­თე­ბი­დან მუც­ლის ღრუ­ში ქი­რურ­გი­ულ ინ­სტრუ­მენ­ტებს ათავ­სე­ბენ, რო­მელ­თა მეშ­ვე­ო­ბით ამოკ­ვე­თენ ნაღ­ვლის ბუშტს.
ოპე­რა­ცი­ის შემ­დგო­მი ტკი­ვი­ლი: ზო­გი­ერთ ადა­მი­ანს აქვს ახა­ლი ან გან­მე­ო­რე­ბი­თი ტკი­ვი­ლის ეპი­ზო­დე­ბი, რომ­ლე­ბიც ნაღ­ვლის ბუშ­ტის შე­ტე­ვე­ბის მსგავ­სი­ა, თუმ­ცა ნაღ­ვლის ბუშ­ტი კე­ნ­­ჭებ­თან ერ­თად უკ­ვე ამოკ­ვე­თი­ლი­ა. აღ­ნიშ­ნუ­­ლის მი­ზე­ზი უც­ნო­ბი­ა, მაგ­რამ ის შე­იძ­ლე­ბა იყოს ოდის სფინ­ქტე­რის დის­ფუნ­ქცია (კუნ­თე­ბი, რომ­ლე­ბიც აკონ­ტრო­ლე­ბენ ნაღ­ვლი­სა და პან­კრე­ა­სის წვე­ნის წვრილ ნაწ­ლავ­ში გა­დას­ვლას). ტკი­ვი­ლი შე­იძ­ლე­ბა გაჩ­ნდეს იმი­ტომ, რომ სფინ­ქტე­რის სპაზ­მი იწ­ვევს სა­დი­ნა­რებ­ში წნე­ვის გაზ­რდას, რაც აფერ­ხებს ნაღ­ვლი­სა და პან­კრე­ა­სის წვე­ნის დი­ნე­ბას. ტკი­ვი­ლი შე­იძ­ლე­ბა აგ­რეთ­ვე გა­მოწ­ვე­უ­ლი იყოს მცი­რე ზო­მის ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბით, რომ­ლე­ბიც სა­დი­ნა­რებ­ში ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ამოკ­ვე­თის შემ­დეგ რჩე­ბა. უფ­რო ხში­რად ტკი­ვი­ლის მი­ზე­ზი სრუ­ლი­ად სხვა პრობ­ლე­მა­ა, რო­გო­რი­ცაა გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ნაწ­ლა­ვის სინ­დრო­მი ან წყლუ­ლო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბა.
შე­იძ­ლე­ბა სა­ჭი­რო გახ­დეს ენ­დოს­კო­პი­უ­რი რე­­ტ­­­­რო­გ­რა­დუ­ლი ქო­ლან­გი­ო­პან­კრე­ა­ტოგ­რა­ფი­ა (EღჩP) იმის გან­­სა­საზღ­ვრად, არის თუ არა ტკი­­ვი­­ლის მი­­ზე­ზი მო­მა­ტე­ბუ­ლი წნე­ვა სა­ნაღ­ვლე გზე­ბ­­ში. ამ პრო­­ცე­­დუ­­რის­თვის დრე­კა­დი, და­სათ­ვა­ლი­ე­რე­ბე­ლი მი­ლი (ენ­დოს­კო­პი) პი­რის ღრუს გავ­­ლით შეჰ­ყავთ წვრილ ნაწ­ლავ­ში და მილ­ში იდ­გმე­ბა წნე­ვის გამ­ზო­მი მოწყ­ო­ბი­ლო­ბა. თუ წნე­ვა მო­მა­ტე­ბუ­ლი­ა, მილ­ში შეჰ­ყავთ ქი­რურ­გი­უ­ლი ინ­სტრუ­მენ­ტი და მი­სი მეშ­ვე­ო­ბით ხდე­ბა ოდის სფინ­ქტე­რის გაჭ­რა და გა­ფარ­თო­ე­ბა. ამ პრო­ცე­დუ­რას (ენ­დოს­კო­პი­უ­რი სფინ­ქტე­რექ­ტო­მი­ა) შე­უძ­ლია შე­ამ­სუ­ბუ­ქოს სიმ­პტო­მე­ბი იმ ადა­მი­ა­ნებ­ში, რო­მელ­თაც სფინ­ქტე­რის პა­თო­ლო­გია აქვთ.
წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
ამინდი მკვეთრად იცვლება

ამინდი მკვეთრად იცვლება

19 აპრილი 2024
„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

18 აპრილი 2024
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

აპრილი 19, 2024
დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

აპრილი 19, 2024
რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

აპრილი 19, 2024
თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

აპრილი 19, 2024
ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

აპრილი 19, 2024
როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

18 აპრილი 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

აპრილი 19, 2024
ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

აპრილი 19, 2024
კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

აპრილი 19, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

აპრილი 19, 2024
19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 19, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

აპრილი 19, 2024
შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

აპრილი 19, 2024
11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

აპრილი 19, 2024
“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

18 აპრილი 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები