ხუთშაბათი, აპრილი 18, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესიქო­ში­ნი (დის­პნო­ე) არის სუნ­თქვის გაძნელების შეგ­რძნე­ბა - გა­მომ­წვე­ვი მიზეზები

ქო­ში­ნი (დის­პნო­ე) არის სუნ­თქვის გაძნელების შეგ­რძნე­ბა – გა­მომ­წვე­ვი მიზეზები

ქო­ში­ნი
ქო­ში­ნი (დის­პნო­ე) არის სუნ­თქვის გაძ­ნე­ლე­ბის შეგ­რძნე­ბა.
გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზე­ბი
ქო­ში­ნი შე­იძ­ლე­ბა გა­მოიწ­ვი­ოს ნე­ბის­მი­ე­რმა და­ა­ვა­დე­ბამ, რო­მე­ლიც არ­ღვევს ბა­ლანსს ორ­გა­ნიზ­მის ჟან­გბა­დით მო­მა­რა­გე­ბა­სა და ჟან­გბად­ზე მოთხ­ოვ­ნი­ლე­ბას შო­რის. ქო­ში­ნი ხში­რია ფილ­ტ­ვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის, რო­გო­რი­ცაა ინ­ფექ­ცი­ე­ბი, ას­თმა, ალერ­გი­ა, აგ­რეთ­ვე, სა­სუნ­თქი კუნ­თე­ბის და ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის დაა­ვა­დე­ბე­ბის, სის­ხლის წი­თე­ლი უჯ­რე­დე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის მკვეთ­რი შემ­ცი­რე­ბის დროს.
ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლის გარ­და, ქო­ში­ნი გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბი­სა და კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის ჩვე­უ­ლი სიმ­პტო­მი­ა.
გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბის დროს ქო­ში­ნი გა­მოწ­ვე­­უ­ლია ფი­­ლ­ტვებ­ში სითხ­ის დაგ­რო­ვე­ბით; ამ მდგო­­მა­რე­ო­ბას ფი­­ლ­ტვებ­ში შე­გუ­ბე­ბა ან ფილ­ტვის შე­შუ­პე­ბა ეწო­დე­ბა. ის მოხ­რჩო­ბის შეგ­რ­ძ­­ნე­ბას იწ­ვევს. გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბის ად­რე­ულ სტა­­­დი­ა­ზე ქო­ში­ნი მხო­ლოდ ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის დროს იჩენს თავს. და­ა­ვა­დე­ბის პროგ­რე­სი­რე­ბას­თან ერ­თად ქო­ში­ნი ვი­თარ­დე­ბა უფ­რო და უფ­რო მცი­რე ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვი­სას და, სა­ბო­ლო­ოდ, მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­შიც.
მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ჰა­ე­რის უკმა­­რი­სო­ბა უმეტეს­წი­ლად პა­ცი­ენ­ტის წო­ლით მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ყოფ­ნი­სას ვი­თარ­დე­ბა, ამ დროს სითხე გრა­ვი­ტა­ცი­ით გა­და­ად­გილ­დე­ბა ფილ­ტვის ქსო­ვილ­ში. ეს სიმ­პტო­მი ხში­რად ღა­მით ვი­თარ­დე­ბა და მას ღა­მის დის­პნოე ეწო­დე­ბა. წა­მოჯ­დო­მი­სას, რო­ცა პა­ცი­ენ­ტი სა­წო­ლი­დან ფე­ხებს ჩა­მო­უშ­ვებს, გრა­ვი­ტა­ცი­ით სითხე ფილ­ტვე­ბის ქვე­და წი­ლებ­ში გა­და­ი­ნაც­ვლებს, ზე­და წი­ლე­ბი თა­ვი­სუფ­ლდე­ბა და ქო­ში­ნის ინ­ტენ­სი­უ­რო­ბა მცირ­დე­ბა. ამი­ტო­მაც ღა­მის დის­პ­ნოეს მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებს ძი­ლის დროს სას­თუ­მა­ლი ამაღ­ლე­ბუ­ლი აქვთ, ნა­ხევ­რად მჯდო­მა­რე მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში სძი­ნავთ.
კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის დროს, ქო­ში­ნი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვი­სას ვი­თარ­დე­ბა; და­ა­ვა­დე­ბის მძი­მე ფორ­მის დროს – უმ­ნიშ­ვნე­ლო ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის დროს ან მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში.

შე­ფა­სე­ბა
ზოგ­ჯერ სიმ­პტო­მე­ბი ექიმს ეხ­მა­რე­ბა და­ა­ვა­დე­ბის დი­აგ­ნო­ზის გან­საზღ­ვრა­ში. მა­გა­ლი­თად, ღა­მის ქო­ში­ნი (დის­პნო­ე), რო­მე­ლიც იხ­სნე­ბა წა­მოჯ­დო­მი­სა და ფე­ხე­ბის ქვე­მოთ ჩა­მოშ­ვე­ბის შემ­დეგ, გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს. გულ­მკერ­დის არე­ში ტკი­ვი­ლით თან­ხლე­ბუ­ლი ქო­ში­ნი ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვი­სას კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი. ჰა­ე­რის უკ­მა­რი­სო­ბა ხვე­ლას­თან და ტემ­პე­რა­ტუ­რის მო­მა­ტე­ბას­თან ერ­თად ფილ­ტვე­ბის ინ­ფექ­ცი­ის ნი­შა­ნი­ა. ჰა­ე­რის უკ­მა­რი­სო­ბა რო­მე­ლიც იწყ­ე­ბა გა­რე­მო­ში არ­სე­ბულ რო­მე­ლი­მე ფაქ­ტორ­თან, მა­გა­ლი­თად, კვამ­ლთან ან ცხო­ვე­ლის ბეწ­ვთან კონ­ტაქ­ტი­სას, ას­თმა­ზე ან ალერ­გი­ულ და­ა­ვა­დე­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს.
თუ გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი არ არის ნა­თე­ლი, გა­მოკ­ვლე­ვე­ბი ტარ­დე­ბა. მა­თი არ­ჩე­ვი­სას ით­ვა­ლი­ს­წი­ნე­ბენ პა­ცი­ენ­ტის სიმ­პტო­მებს, ფი­ზი­კუ­რი გა­სინ­ჯვის მო­ნა­ცე­მებს და სხვა ფაქ­ტო­რებს. ყვე­ლა­ზე ხში­რად გულ­მკერ­დის რენ­ტგე­ნოგ­რა­ფია და მცი­რე ზო­მის სენ­სო­რის თით­ზე მო­თავ­სე­ბით სის­ხლში ჟან­გბა­დის დო­ნის გან­საზღ­ვრა (პულ­სოქ­სი­მეტ­რი­ა) გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. მოზ­რდი­ლებს ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია (ეკგ) უტარ­დე­ბათ, გა­ნ­­სა­კუთ­რე­ბით თუ სა­ხე­ზეა გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბის გა­ნ­­ვი­თა­რე­ბის სა­რის­კო ფაქ­ტო­რე­ბი.

ტკი­ვი­ლი კი­დუ­რებ­ში

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

17 აპრილი 2024
ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

17 აპრილი 2024
როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

აპრილი 17, 2024
გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

აპრილი 17, 2024
„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

აპრილი 17, 2024
როგორ  შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

როგორ შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

აპრილი 17, 2024
რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

აპრილი 17, 2024
გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

აპრილი 17, 2024
გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

აპრილი 17, 2024
ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს  ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

აპრილი 17, 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

17 აპრილი 2024
პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

აპრილი 17, 2024
კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

აპრილი 17, 2024
ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

აპრილი 17, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

აპრილი 17, 2024
საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

აპრილი 17, 2024
ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

აპრილი 17, 2024
დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

აპრილი 17, 2024
როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები