კვირა, აპრილი 14, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესიქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტი

ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტი

ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტი

ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტი არის ღვიძ­ლის ან­თე­ბა, რო­მე­ლიც, სულ მცი­რე, 6 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში გრძელ­დე­ბა.
ხში­რი მი­ზე­ზე­ბია B- და ჩ-ჰე­პა­ტი­ტის ვი­რუ­სე­ბი და მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი;
ბევრ ადა­მი­ანს სიმ­პტო­მე­ბი სა­ერ­თოდ არ აქვს გა­მო­ხა­ტუ­ლი, სა­ნამ ღვიძ­ლის მძი­მე და­ნა­წი­ბუ­რე­ბა არ ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბა;
ქრო­ნი­კულ­მა ჰე­პა­ტიტ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ცი­რო­ზი ელენ­თის გა­დი­დე­ბით, სითხ­ის მუც­ლის ღრუ­ში დაგ­რო­ვე­ბით და თა­ვის ტვი­ნის ფუნ­ქცი­ის დარ­ღვე­ვით;
დი­აგ­ნო­ზის და­სა­ზუს­ტებ­ლად ტარ­დე­ბა ბი­ოფ­სი­ა;
გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ან­ტი­ვი­რუ­სუ­ლი წამ­ლე­ბი და კორ­­ტიკო­ს­­ტე­რო­ი­დე­ბი; და­ა­ვა­დე­ბის შორს წა­სუ­­ლი ფორ­მის დროს შე­საძ­ლოა ღვიძ­ლის გა­და­­ნერ­გვა გახ­დეს სა­ჭი­რო.
ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტი, რო­მე­ლიც მწვა­ვეს­თან შე­და­რე­ბით ნაკ­ლე­ბად გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი­ა, შე­იძ­ლე­ბა გრძელ­დე­ბო­დეს წლე­ბის, ზოგ­ჯერ ათ­წლე­უ­ლე­ბის, გან­მავ­ლო­ბა­ში. ზო­გი­ერთ ადა­მი­ან­ში ის ძალ­ზე მსუ­ბუ­ქად მიმ­დი­ნა­რე­ობს და არ იწ­ვევს ღვიძ­ლის მნიშ­ვნე­ლო­ვან და­ზი­ა­ნე­ბას. თუმ­ცა, სხვა ადა­მი­ა­ნებ­ში, გა­ხან­გრძლი­ვე­ბუ­ლი ან­თე­ბა ნელ-ნე­ლა აზი­ა­ნებს ღვიძლს და სა­ბო­ლო­ოდ ცი­როზს (ღვიძ­ლის მძი­მე და­ნა­წი­ბუ­რე­ბას), ღვიძ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბა­სა და ზოგ­ჯერ ღვიძ­ლის კი­ბოს იწ­ვევს.
მი­ზე­ზე­ბი
ქრო­ნი­კულ ჰე­პა­ტიტს, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ჰე­პა­ტი­ტის ვი­რუ­სე­ბი­დან ერ­თ-ერ­თი იწ­ვევს (იხ. ცხრი­ლი „ჰე­პა­ტი­ტის ვი­რუ­სე­ბი“). ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტის შემ­თხვე­ვა­თა 60-70% ჩ-ჰე­პა­ტი­ტის ვი­რუ­სით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი და მწვა­ვე ჩ ჰე­პა­ტი­ტის შემ­თხვე­ვე­ბის 75% ქრო­ნი­კულ ფორ­მა­ში გა­და­დის. B-ჰე­პა­ტი­ტის შემ­თხვე­ვე­ბის და­ახ­ლო­ე­ბით 5-7%, ზოგ­ჯერ D-ჰე­პა­ტი­ტის თან­დარ­თვით, ქრო­ნი­კუ­ლი ხდე­ბა. A და E-ჰე­პა­ტი­ტის ვი­რუ­სე­ბი არ იწ­ვე­ვენ ქრო­ნი­კულ ჰე­პა­ტიტს.
ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტი შე­იძ­ლე­ბა გარ­კვე­ულ­მა წამ­ლებ­მა გა­მო­იწ­ვი­ოს, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, რო­დე­საც მათ ხან­გრძლი­ვად იყე­ნე­ბენ. ასეთ წამ­ლებს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა იზო­ნი­ა­ზი­დი, მე­თილ­დო­ფა, ნიტ­რო­ფუ­რან­ტი­ო­ნი და, იშ­ვი­ა­თად, აცე­ტა­მი­ნო­ფე­ნი. ვილ­სო­ნის და­ა­ვა­დე­ბამ (იშ­ვი­ა­თი მემ­კვიდ­რუ­­ლი და­ა­ვა­დე­ბა, რომ­ლის დრო­საც ღვიძ­ლში სპი­­ლენ­ძი გროვ­დე­ბა), შე­საძ­ლოა აგ­რეთ­ვე გა­მო­იწ­­ვი­ოს ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტი ბავ­შვებ­სა და მოზ­რდი­ლებ­ში. სხვა მი­ზე­ზებს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა ალ­კო­ჰო­ლუ­რი ჰე­პა­ტი­ტი, ღვიძ­ლის გაცხ­ი­მოვ­ნე­ბა, რო­მე­ლიც არ არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი ალ­კო­ჰო­ლის მი­ღე­ბით (ა­რა­ალ­კო­ჰო­ლუ­რი სტე­ა­ტო­ჰე­პა­ტი­ტი – ღვიძ­ლის არა­ალ­კო­ჰო­ლუ­რი ცხი­მო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბა) და ალ­ფა-­1-ან­ტიტ­რიფ­სი­ნის დე­ფი­ცი­ტი (მემ­კვიდ­რუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბა).
უც­ნო­ბი­ა, თუ რა­ტომ იწ­ვევს გარ­კვე­უ­ლი ვი­რუ­სი ან წა­მა­ლი ზო­გი­ერთ ადა­მი­ან­ში ქრო­ნი­კულ ჰე­პა­ტიტს, ხო­ლო სხვებ­ში – არა და რა­ტომ არის და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­ძი­მე ასე­თი ვა­რი­ა­ბე­ლუ­რი. ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტის მქო­ნე ბევრ ადა­მი­ანს ვერ უდ­გე­ნენ ჰე­პა­ტი­ტის გა­მომ­წვევ აშ­კა­რა მი­ზეზს. ამ ადა­მი­ა­ნე­ბი­დან ზო­გი­ერ­თში ქრო­ნი­კუ­ლი ან­თე­ბა ემ­სგავ­სე­ბა ორ­გა­ნიზ­მის მი­ერ სა­კუ­თა­რი ქსო­ვი­ლე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბით გა­მოწ­ვე­ულ ან­თე­ბას (ა­უ­ტო­ი­მუ­ნუ­რი რე­აქ­ცი­ა), მაგ­რამ ეს კავ­ში­რი დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი არა­ა. ამ ტი­პის ან­თე­ბას ეწო­დე­ბა აუ­ტო­ი­მუ­ნუ­რი ჰე­პა­ტი­ტი და ის უფ­რო ხში­რია ქა­ლებ­ში, ვიდ­რე მა­მა­კა­ცებ­ში.
სიმ­პტო­მე­ბი
და­ა­ვა­დე­ბულ­თა და­ახ­ლო­ე­ბით 2/3-ს ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტი თან­და­თა­ნო­ბით და უსიმ­პტო­მოდ უვი­თარ­დე­ბა, სა­ნამ არ გა­მოვ­ლინ­დე­ბა ცი­რო­ზი. და­ნარ­ჩენ 1/3-ს ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტი უყა­ლიბ­დე­ბა მწვა­ვე ვი­რუ­სუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტის შე­ტე­ვის შემ­დეგ, რო­მე­ლიც გა­ხან­გრძლი­ვე­ბუ­ლია ან მე­ორ­დე­ბა (ხში­რად რამ­დე­ნი­მე კვი­რის შემ­დეგ).
სიმ­პტო­მე­ბი ხში­რად მო­ი­ცავს ავად­მყო­ფო­ბის გა­ურ­­კვე­ველ შეგ­რძნე­ბას (დის­კომ­ფორ­ტი), უმა­დო­ბას და და­ღ­­ლი­ლო­ბას. და­ა­ვა­დე­ბუ­ლებს ზოგ­ჯერ აქვთ სუბ­ფებ­რი­­ლუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რა და ერ­თგვა­რი დის­კომ­ფორ­ტი მუც­ლის ზე­და ნა­წილ­ში. სიყ­ვით­ლე იშ­ვი­ა­თი­ა. ღვიძ­ლის ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­­დე­ბი­სა და ცი­რო­ზის გარ­თუ­ლე­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა თან­და­თა­ნო­ბით გან­ვი­თარ­დეს. ამ დროს შე­იძ­ლე­ბა გა­დიდ­დეს ელენ­თა, კან­ზე გაჩ­ნდეს ობო­ბას­მაგ­ვა­რი სის­ხლძარ­ღვე­ბი, გა­წით­ლდეს ხე­ლის­გუ­ლე­ბი და დაგ­როვ­დეს სითხე მუც­ლის ღრუ­ში (ას­ცი­ტი). ღვიძ­ლის დის­ფუნ­ქცი­ამ შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ტვი­ნის ფუნ­ქცი­ის დარ­ღვე­ვა (ღვიძ­ლის­მი­ე­რი ენ­ცე­ფა­ლო­პა­თი­ა), კერ­ძოდ, პა­ცი­ენ­ტებ­ში, რო­მელ­თაც აქვთ ჩ-ჰე­პა­ტი­ტით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ცი­რო­ზი.
აუ­ტო­ი­მუ­ნურ­მა ჰე­პა­ტიტ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს სხვა სიმ­პტო­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც შე­იძ­ლე­ბა, ფაქ­ტობ­რი­ვად, ნე­ბის­მი­ერ ორ­გა­ნო­თა სის­ტე­მას­თან იყოს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, გან­სა­კუთ­რე­ბით ახალ­გაზრ­და ქა­ლებ­ში. ამ სიმ­პტო­მებს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა აკ­ნე, მენ­სტრუ­ა­ლუ­რი ციკ­ლის შეწყ­ვე­ტა, სახ­სრე­ბის ტკი­ვი­ლი, ფილ­ტვე­ბის და­ნა­წი­ბუ­რე­ბა, ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლი­სა და თირ­კმლის ან­თე­ბა და ანე­მი­ა.
ბევრ ადა­მი­ან­ში ქრო­ნი­კუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში არ პროგ­რე­სი­რებს. სხვებ­ში მი­სი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა თან­და­თა­ნო­ბით უა­რეს­დე­ბა. გა­მო­სა­ვა­ლი ნა­წი­ლობ­რივ გა­მომ­წვევ მი­ზეზ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი:
ქრო­ნი­კულ ჩ-ჰე­პა­ტიტს მივ­ყა­ვართ ცი­რო­ზა­მ­­დე, რო­მე­ლიც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვი­­თა­რ­დე­ბა და­ა­ვა­დე­ბულ­თა 15-25%-ში. იზ­რ­დე­­ბა ღვიძ­ლის კი­ბოს გა­ჩე­ნის რის­კი, მაგ­რამ მხო­ლოდ ცი­რო­ზის არ­სე­ბო­ბი­სას.

ციროზი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)
მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
ვიდეო: მაკა მახარაძემ ტატუ 70 წლის ასაკის შემდეგ გაიკეთა: „თან მინდოდა და თან მრცხვენოდა, მაგრამ ავდექი და გავიკეთე…“

ვიდეო: მაკა მახარაძემ ტატუ 70 წლის ასაკის შემდეგ გაიკეთა: „თან მინდოდა და თან მრცხვენოდა, მაგრამ ავდექი და გავიკეთე…“

14 აპრილი 2024
როგორ დავიცვათ თავი და ვიხსნათ ახლობლები ჯადო-გათვალვისგან

როგორ დავიცვათ თავი და ვიხსნათ ახლობლები ჯადო-გათვალვისგან

14 აპრილი 2024
პაატა გულიაშვილისა და ლიზი დარასელიას ახალი დუეტი

პაატა გულიაშვილისა და ლიზი დარასელიას ახალი დუეტი

13 აპრილი 2024
რას ნიშნავს ინფორმირებული თანხმობა მედიცინაში –  თქვენს უფლებებს სამართლის დოქტორი, ნინო ლიპარტია გაგაცნობთ

რას ნიშნავს ინფორმირებული თანხმობა მედიცინაში – თქვენს უფლებებს სამართლის დოქტორი, ნინო ლიპარტია გაგაცნობთ

აპრილი 14, 2024
“მცდარია მოსაზრება, თითქოს ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ შეგვიძლია მივირთვათ ყველაფერი” – ინტერვიუ დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგ ანა ზარანდიასთან

“მცდარია მოსაზრება, თითქოს ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ შეგვიძლია მივირთვათ ყველაფერი” – ინტერვიუ დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგ ანა ზარანდიასთან

აპრილი 12, 2024
„ბარიატრიული ოპერაციის დროს კუჭის დიდი ნაწილი იკვეთება“ –  “პინეოს” ბარიატრიული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

„ბარიატრიული ოპერაციის დროს კუჭის დიდი ნაწილი იკვეთება“ – “პინეოს” ბარიატრიული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

აპრილი 12, 2024
გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

აპრილი 12, 2024
ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

აპრილი 12, 2024
კომპანია Davbuild რემონტთან დაკავშირებულ უსიამოვნო სტერეოტიპებს ამსხვრევს და გარანტიის პრეცედენტს ქმნის – ინტერვიუ დამფუძნებელ ნინო დავლაძესთან

კომპანია Davbuild რემონტთან დაკავშირებულ უსიამოვნო სტერეოტიპებს ამსხვრევს და გარანტიის პრეცედენტს ქმნის – ინტერვიუ დამფუძნებელ ნინო დავლაძესთან

აპრილი 12, 2024
გოგრა – განძი ბავშვის ორგანიზმისათვის – როგორ ავარჩიოთ და როგორ მოვუმზადოთ პატარას

გოგრა – განძი ბავშვის ორგანიზმისათვის – როგორ ავარჩიოთ და როგორ მოვუმზადოთ პატარას

აპრილი 12, 2024
ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
რაჭა და მეღვინეობა…

რაჭა და მეღვინეობა…

აპრილი 12, 2024
რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

14 აპრილი 2024
რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

14 აპრილი 2024
დავით აღმაშენებელი VS პეტრე დიდი: საოცარი დამთხვევები ორი მეფის ცხოვრებაში

დავით აღმაშენებელი VS პეტრე დიდი: საოცარი დამთხვევები ორი მეფის ცხოვრებაში

13 აპრილი 2024
ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

აპრილი 12, 2024
ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

აპრილი 12, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
როგორ გამოიმუშავებს თავის კარმას ამქვეყნად მამაკაცი და რატომ სჭირდება ქალს იგივესთვის წარსულში ჩადენილი საქციელის გამოსყიდვა

როგორ გამოიმუშავებს თავის კარმას ამქვეყნად მამაკაცი და რატომ სჭირდება ქალს იგივესთვის წარსულში ჩადენილი საქციელის გამოსყიდვა

აპრილი 13, 2024
ბოშათა უძველესი ზოდიაქო: გაიგეთ სიმართლე თქვენს შესახებ დაბადების თარიღის მიხედვით

ბოშათა უძველესი ზოდიაქო: გაიგეთ სიმართლე თქვენს შესახებ დაბადების თარიღის მიხედვით

აპრილი 13, 2024
“ვანგამ მითხრა სახალხო მკურნალი იქნებიო, მიცვალებულები თვითონ მოდიან ჩემთან” – პარაფსიქოლოგი,ნათელმხილველი, კოსმოენერგეტიკოსი მაია ყუფარაძის სენსაციური ინტერვიუ

“ვანგამ მითხრა სახალხო მკურნალი იქნებიო, მიცვალებულები თვითონ მოდიან ჩემთან” – პარაფსიქოლოგი,ნათელმხილველი, კოსმოენერგეტიკოსი მაია ყუფარაძის სენსაციური ინტერვიუ

აპრილი 13, 2024
რა დანიშნულება აქვს ნახშირწყლებს ჩვენი ორგანიზმისთვის

რა დანიშნულება აქვს ნახშირწყლებს ჩვენი ორგანიზმისთვის

აპრილი 14, 2024
რა თავისებურებებით გამოირჩევა ქართული ნაციონალური კვება

რა თავისებურებებით გამოირჩევა ქართული ნაციონალური კვება

აპრილი 14, 2024
K ვიტამინის შემცველი 5 პროდუქტი

K ვიტამინის შემცველი 5 პროდუქტი

აპრილი 14, 2024
მსოფლიოს ტოპ 10 ბიომრავალფეროვანი ტერიტორია

მსოფლიოს ტოპ 10 ბიომრავალფეროვანი ტერიტორია

13 აპრილი 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

11 აპრილი 2024
ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

10 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები