კვირა, აპრილი 14, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესიშე­­­­სა­­­ძ­­­­ლე­­­ბელია ღვიძლის ისეთი დაავადებების გა­­­მო­ვ­­­ლენა, რო­­გორიცაა ჰეპატიტი, ჰემოქრომა­ტო­­ზი და ვილსონის ავადმყოფობა, რომლებიც...

შე­­­­სა­­­ძ­­­­ლე­­­ბელია ღვიძლის ისეთი დაავადებების გა­­­მო­ვ­­­ლენა, რო­­გორიცაა ჰეპატიტი, ჰემოქრომა­ტო­­ზი და ვილსონის ავადმყოფობა, რომლებიც მი­ახ­­ლოებით თანაბრად აზიანებს ღვიძლის ყვე­ლა არეს

გამოსახულებითი კვლევები
ულტრაბგერა გამოიყენება ღვიძლის, ნაღვლის ბუ­შ­ტისა და სანაღვლე სადინარების გამოსახულების მისაღებად. ტრანსაბდომინალური ულტრაბგერა ინფორმაციულია სტრუქტურული პათოლოგიების არსებობაზე ეჭვის (მაგალითად, ციროზი – ღვიძლის დანაწიბურება, ღვიძლში ცხიმის ჭარბად დაგროვება) დასადასტურებლად. ეს ყველაზე იაფი და სწრაფი მეთოდია ნაღვლის ბუშტისა და სანაღვლე სადინარების გამოსახულების მისაღებად.
ულტრაბგერის საშუალებით ექიმს შეუძ­ლია აღ­მო­­აჩინოს ნაღვლის ბუშტის კენჭები. მუც­­ლის ღრუს ულ­ტრა­ბგერითი გამოკვლევის მეშ­­ვე­ობით შე­იძ­ლება სა­­ნა­ღ­­ვლე სადინარის დახ­­შო­ბით გა­მოწ­ვე­ული სიყ­ვით­ლე (კა­ნისა და თვა­ლის თე­თ­რი ნა­წი­ლის მოყ­ვი­თა­ლოდ შე­ფერვა) გან­­ვა­­ს­­ხვა­ოთ ღვიძ­ლის უჯრედების ფუნქციური უკ­მა­რისობით გამოწვეული სიყვითლისგან; სა­ხელ­დობრ, თუ ულტრაბგერა გამოავლენს სადი­ნარების გაფართო­ებას, სიყვითლის მიზეზად სადინარის დახშობა უნდა ჩაითვალოს. ულტრაბგერა გამოიყენება ღვიძლში ნემსის ზუსტად შესაყვანად ქსოვილის ნიმუშის მისაღებად ღვიძლის ბიოფსიის დროს. ულტრაბგერის ერთ-ერთი სახე, დოპლეროგრაფია, გამოიყენება ღვიძლში სისხლის მიმოქცევის შესასწავლად. დოპლერით გამოკვლევისას შეიძლება ღვიძლის არტერიებისა და ვენების დახშობის აღმოჩენა, განსაკუ­თ­რებით კარის ვენისა, რომელიც ნაწ­ლავიდან ღვიძლისკენ სისხლის დინებას უზრუნველყოფს. დოპლერის მეშვეობით შეიძლება დადგინდეს წნევის მომატება კარის ვენაში. ენდოსკოპიური ულტრაბგერითი გამოკვლევისას გამოიყენება ენდოსკოპის თავზე მოთავსებული უმცირესი ზო­მის ზონდი, რომელიც პირიდან შეიყვანება კუჭში და წვრილი ნაწლავის პირველ სეგმენტში (თორმეტგოჯა ნაწლავი), რაც აახლოებს ზონდს ღვიძლთან და მის გარშემო მდებარე ორგანო­ებთან.
რადიონუკლიდური (რადიოიზოტოპური) ვი­ზუ­­ა­ლი­ზაციისთვის გამოიყენება რადიოაქტი­უ­რი ინ­­­დი­­­კა­­ტორის შემცველი ნივთიერება, რომელიც სხე­ულ­­ში ინ­­ტრა­ვენურად შეყვანის შემდეგ გროვდება რო­მე­­­ლი­მე ერთ ორ­განოში. რადიოაქტიურობას აფიქ­სი­­რებს მუც­ლის ზედა ნაწილზე მოთავსებული და კომ­­პი­­უტერთან დაკავშირებუ­ლი გამა-კამერა, რომელიც გამოსახულებას იძ­ლევა. ღვიძლის სკანირებისას გამოიყენება რა­დი­­ო­აქ­ტიური ნივთიერება, რომელიც ღვიძლის უჯ­­რე­დებ­ში გროვდება. ქოლესცინტიგრაფია (ჰე­­პა­­­ტო­ბი­ლი­არული სცინტიგრაფია ან სკანი­რე­­ბა), რა­დიო­ნუკ­ლიდური ვიზუ­ალი­ზა­ციის ერთ-ერთი სახე, აფიქსირებს რა­დი­ო­აქ­ტი­ური ნივ­­თი­ერების მოძ­რა­ობას მი­სი ღვიძ­ლიდან გა­მო­ყო­­ფი­სას, ნა­ღვლის ბუშტის, შემდეგ კი სანაღვლე სა­დი­ნა­რე­ბის გავლით თორმეტგოჯა ნაწლავში გა­და­ად­გი­ლე­ბისას. ამ მეთოდით შეიძლება ნაღ­ვლის სადინარის (აერთიანებს მთავარ ნაღვლის სადინარს ნაღ­ვლის ბუშტთან) დახშობის აღმოჩენა. ასე­თი დახ­შობა ნაღვლის ბუშტის მწვავე ანთების და­მა­დას­ტუ­რებელია.
კომპიუტერული ტომოგრაფია უზრუნველ­ყოფს ღვიძლის საუკეთესო ხარისხის გამოსახუ­ლებების მიღებას. ის გამოიყენება ღვიძლის სიმსივნეების, ჩირქგროვების (აბსცესები), აგრეთვე დიფუზური დარღვევების, როგორიცაა მაგა­ლი­თად, გაცხიმოვნებული ღვიძლი, დიაგნოსტი­კის­თვის.
მაგნიტურ-რეზონანსული გამოკვლევით შე­­­­სა­­­ძ­­­­ლე­­­ბელია ღვიძლის ისეთი დაავადებების გა­­­მო­ვ­­­ლენა, რო­­გორიცაა ჰეპატიტი, ჰემოქრომა­ტო­­ზი და ვილსონის ავადმყოფობა, რომლებიც მი­ახ­­ლოებით თანაბრად აზიანებს ღვიძლის ყვე­ლა არეს. კვლევის ეს მეთოდი შესაძლებელს ხდის სისხლის მიმოქცევის შესწავლას და, შე­სა­ბა­მისად, სისხლძარღვების დაავადების დი­აგ­ნო­სტი­კას. მისი გამოყენება აგრეთვე უზრუნველყოფს სანაღვლე სადინარებისა და ახლომდებარე სტრუ­ქტურების გამოსახულებების მიღებას იმ მეთოდის გამოყენებით, რომელსაც მაგნიტურ­რეზონანსული ქოლანგიოპანკრე­ა­ტოგრაფია ეწოდება. მიღებული გამოსახულებები ისევე ხა­რის­ხი­­ანია, რო­გორც კვლევის ინვაზიური მე­თო­დე­­ბის მე­შ­­­­ვე­ობით მიღებული გამოსახულებები. კომ­­პი­­უ­­­ტე­­­რუ­ლი ტომოგრაფიისგან განსხვავებით, მაგ­­­ნი­ტურ-რე­ზონანსული გამოკვლევისას არ გა­­მო­­­იყე­ნება რენ­ტგენის სხივები. ამავე დროს, ის კომ­­პი­­უ­ტე­­რულ ტო­მოგ­რა­ფიაზე უფრო ძვირი პრო­­­­ცე­­­­დუ­­რაა და მეტ დროს საჭიროებს.
ენდოსკოპიური რეტროგრადული ქო­ლან­გი­­ო­­პან­კრე­ატოგრაფია გულისხმობს ენდოს­კო­­­პის (დრეკადი დასათვალიერებელი მი­ლი) პი­­რის, საყ­­ლა­პავისა და კუჭის გავლით თორ­მეტ­გო­ჯა ნაწ­­ლავ­ში შეყ­ვანას. ამის შემდეგ ენ­დო­ს­კოპის მეშ­ვეობით ბილიარულ ტრაქტში შეჰ­ყავთ წვრი­ლი მილი, რომლითაც რადიოკონტრას­ტუ­ლი ნივ­თი­ერება შეიყვანება სანაღვლე გზებში, რაც სა­ნაღ­ვლე ტრაქტისა და პანკრეასის სა­დი­­ნარის რენტგენის სხივებით გამოკვლევის შე­საძ­­ლებ­ლობას იძლევა. იგივე მეთოდი ზოგ­ჯერ გამოიყე­ნება ბილიარული ტრაქტის სტრუ­ქ­ტუ­რების უბრალო მიმოხილვითი გამოსა­ხუ­­ლე­ბის მისაღებად. მიუხედავად ამისა, უპი­­რა­ტე­სობა ენიჭება მაგნიტურ-რეზონანსულ ქო­ლან­გიო­­პა­ნ­­კრეატოგრაფი­ას, ვინაიდან ის უფრო მეტად ეფექტური და უსაფრთხო მეთოდია. სხვა სადიაგნოზო ტეს­ტე­ბისგან განსხვავებით, ენდოსკოპიური რეტროგრადული ქოლან­გი­­­ო­­პან­კრე­ატოგრაფია ბიოფსიის, აგრეთვე, მკურ­­ნალობის ზოგიერთი სახის ჩატარების შე­სა­ძ­ლებლობას აძლევს ექიმებს. ასე მაგალითად, ეს მეთოდი გამოიყენება ნაღვლის სადინარში არსებული კენჭის ამოსაღებად ან მილის (სტენტი) საშუალებით სიმსივნით დახშული სანაღვლე სა­დინარის გამავლობის აღსადგენად. ენდოსკოპიური რეტ­რო­გ­რადული ქო­ლა­ნგიო­პან­კრე­ა­ტო­გრა­ფიის გა­მო­ყენებისას შე­მ­თხვევების დაახლო­ებით 1%-ში გართულებები ვი­თარდება – პანკრე­ასის ან­თება (პანკრეატიტი) ან სისხლდენა. მკურ­ნა­­ლო­ბის ჩა­­ტა­რებისას ეს გარ­თულებები უფ­რო ხში­­რად არის მოსალოდნელი.
პერკუტანეული ტრანსჰეპატური ქო­ლან­გი­­­ოგ­რა­ფია გულისხმობს კანის გავლით ღვიძ­ლში გრძელი ნე­მ­სის და ამ გზით რა­დიო­კონ­ტრასტული ნივთიერების ნაღ­ვლის სადინარში შეყვა­ნას. ნემსის შეყვანისას მისი გადაადგი­ლე­ბის ვი­ზუ­ალიზაციისთვის ექიმი ულტრაბგე­რას იყე­ნებს. რენტგენი თვალსაჩინოს ხდის სა­ნაღვლე ტრაქტს, განსაკუთრებით სანაღვლე სადინარების ნე­ბის­მიერი მიზეზით გამოწვეულ დახშობას. ენდოს­კო­პიური რეტროგრადული ქო­­­ლან­­გიოპანკრე­ა­­ტო­­გ­რა­ფიის მსგა­ვსად, პერ­კუ­­ტა­ნეული ტრა­ნ­ს­ჰეპატური ქოლანგიოგრაფია უფრო მეტად ბი­ო­ფსიის ან მკურნალობისთვის გამოიყე­ნება, ვი­დ­­რე სა­ნაღ­ვლე ტრაქ­ტის გა­­მო­სა­ხუ­ლე­ბის მი­სა­­ღე­ბად. პერკუტანეული ტრანს­ჰ­ე­პა­ტური ქო­­ლან­გი­­ო­გ­­რაფიის გართულებე­ბი, რო­გო­რიცაა სისხლ­დენა და შინაგანი ორგანო­ების დაზიანება, მას ენ­დო­სკო­პიურ რეტროგრადულ ქოლანგი­ო­პან­კრე­ატო­გ­რა­ფი­აზე ნაკ­­ლე­ბად სა­­სურ­­ველ მე­­თო­­დად ხდის, თუმცა ზო­­გი­­ერ­­თი გან­­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი გარემოების დროს მი­სი გა­­მო­ყე­ნე­ბა საჭირო ხდება.
ოპერაციული ქოლანგიოგრაფია გულისხმობს ნა­ღ­ვლის ბუშტზე ოპერაციის დროს რენ­ტგე­­ნოკონ­ტ­რას­ტული ნივთიერების პირდაპირ ბი­ლი­არული ტრაქტის სადინარებში შეყვანას, რის შემ­დეგაც რენტგენი თვალსაჩინოს ხდის სანაღვლე ტრაქტის გამოსახულებებს. კვლევის ეს მე­თო­დი იმ შემთხვევებში გამოიყენება, რო­დე­საც სხვა ნაკ­ლებად ინვაზიური გამოკვლევები ვერ იძ­ლე­ვა საკ­მარის ინ­ფორმაციას. ოპე­რა­ციული ქო­­ლან­­გი­ო­გრა­ფიის ჩა­ტა­რება უფრო რთულია ნაღ­­ვლის ბუშტზე ლაპა­რას­კოპიული მეთოდით ოპე­რაციის წარმოებისას (მუცელზე მცირე ზომის გა­ნა­კვეთიდან შეყვანილი დრე­კადი დასათვალი­ე­რე­ბელი მილის და ქირურგიული ხელსაწყოების გამოყენებით).
მარტივი რენტგენი ვერ ავლენს ღვიძლის, ნაღ­­ვ­ლის ბუშტისა და სანაღვლე ტრაქტის და­ა­ვა­დე­ბებს.

ღვიძლის, ნაღვლის ბუშტისა და სანაღვლე გზების დაავადებების სადიაგნოზო ტესტები

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil

#drpkhakadze

#SheniEkimi.ge

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
ვიდეო: მაკა მახარაძემ ტატუ 70 წლის ასაკის შემდეგ გაიკეთა: „თან მინდოდა და თან მრცხვენოდა, მაგრამ ავდექი და გავიკეთე…“

ვიდეო: მაკა მახარაძემ ტატუ 70 წლის ასაკის შემდეგ გაიკეთა: „თან მინდოდა და თან მრცხვენოდა, მაგრამ ავდექი და გავიკეთე…“

14 აპრილი 2024
როგორ დავიცვათ თავი და ვიხსნათ ახლობლები ჯადო-გათვალვისგან

როგორ დავიცვათ თავი და ვიხსნათ ახლობლები ჯადო-გათვალვისგან

14 აპრილი 2024
პაატა გულიაშვილისა და ლიზი დარასელიას ახალი დუეტი

პაატა გულიაშვილისა და ლიზი დარასელიას ახალი დუეტი

13 აპრილი 2024
რას ნიშნავს ინფორმირებული თანხმობა მედიცინაში –  თქვენს უფლებებს სამართლის დოქტორი, ნინო ლიპარტია გაგაცნობთ

რას ნიშნავს ინფორმირებული თანხმობა მედიცინაში – თქვენს უფლებებს სამართლის დოქტორი, ნინო ლიპარტია გაგაცნობთ

აპრილი 14, 2024
“მცდარია მოსაზრება, თითქოს ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ შეგვიძლია მივირთვათ ყველაფერი” – ინტერვიუ დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგ ანა ზარანდიასთან

“მცდარია მოსაზრება, თითქოს ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ შეგვიძლია მივირთვათ ყველაფერი” – ინტერვიუ დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგ ანა ზარანდიასთან

აპრილი 12, 2024
„ბარიატრიული ოპერაციის დროს კუჭის დიდი ნაწილი იკვეთება“ –  “პინეოს” ბარიატრიული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

„ბარიატრიული ოპერაციის დროს კუჭის დიდი ნაწილი იკვეთება“ – “პინეოს” ბარიატრიული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

აპრილი 12, 2024
გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

აპრილი 12, 2024
ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

აპრილი 12, 2024
კომპანია Davbuild რემონტთან დაკავშირებულ უსიამოვნო სტერეოტიპებს ამსხვრევს და გარანტიის პრეცედენტს ქმნის – ინტერვიუ დამფუძნებელ ნინო დავლაძესთან

კომპანია Davbuild რემონტთან დაკავშირებულ უსიამოვნო სტერეოტიპებს ამსხვრევს და გარანტიის პრეცედენტს ქმნის – ინტერვიუ დამფუძნებელ ნინო დავლაძესთან

აპრილი 12, 2024
გოგრა – განძი ბავშვის ორგანიზმისათვის – როგორ ავარჩიოთ და როგორ მოვუმზადოთ პატარას

გოგრა – განძი ბავშვის ორგანიზმისათვის – როგორ ავარჩიოთ და როგორ მოვუმზადოთ პატარას

აპრილი 12, 2024
ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
რაჭა და მეღვინეობა…

რაჭა და მეღვინეობა…

აპრილი 12, 2024
რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

14 აპრილი 2024
რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

14 აპრილი 2024
დავით აღმაშენებელი VS პეტრე დიდი: საოცარი დამთხვევები ორი მეფის ცხოვრებაში

დავით აღმაშენებელი VS პეტრე დიდი: საოცარი დამთხვევები ორი მეფის ცხოვრებაში

13 აპრილი 2024
ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

აპრილი 12, 2024
ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

აპრილი 12, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
როგორ გამოიმუშავებს თავის კარმას ამქვეყნად მამაკაცი და რატომ სჭირდება ქალს იგივესთვის წარსულში ჩადენილი საქციელის გამოსყიდვა

როგორ გამოიმუშავებს თავის კარმას ამქვეყნად მამაკაცი და რატომ სჭირდება ქალს იგივესთვის წარსულში ჩადენილი საქციელის გამოსყიდვა

აპრილი 13, 2024
ბოშათა უძველესი ზოდიაქო: გაიგეთ სიმართლე თქვენს შესახებ დაბადების თარიღის მიხედვით

ბოშათა უძველესი ზოდიაქო: გაიგეთ სიმართლე თქვენს შესახებ დაბადების თარიღის მიხედვით

აპრილი 13, 2024
“ვანგამ მითხრა სახალხო მკურნალი იქნებიო, მიცვალებულები თვითონ მოდიან ჩემთან” – პარაფსიქოლოგი,ნათელმხილველი, კოსმოენერგეტიკოსი მაია ყუფარაძის სენსაციური ინტერვიუ

“ვანგამ მითხრა სახალხო მკურნალი იქნებიო, მიცვალებულები თვითონ მოდიან ჩემთან” – პარაფსიქოლოგი,ნათელმხილველი, კოსმოენერგეტიკოსი მაია ყუფარაძის სენსაციური ინტერვიუ

აპრილი 13, 2024
რა დანიშნულება აქვს ნახშირწყლებს ჩვენი ორგანიზმისთვის

რა დანიშნულება აქვს ნახშირწყლებს ჩვენი ორგანიზმისთვის

აპრილი 14, 2024
რა თავისებურებებით გამოირჩევა ქართული ნაციონალური კვება

რა თავისებურებებით გამოირჩევა ქართული ნაციონალური კვება

აპრილი 14, 2024
K ვიტამინის შემცველი 5 პროდუქტი

K ვიტამინის შემცველი 5 პროდუქტი

აპრილი 14, 2024
მსოფლიოს ტოპ 10 ბიომრავალფეროვანი ტერიტორია

მსოფლიოს ტოპ 10 ბიომრავალფეროვანი ტერიტორია

13 აპრილი 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

11 აპრილი 2024
ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

10 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები