შაბათი, აპრილი 20, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესიშე­საძ­ლოა, და­ა­ზი­ა­ნოს ერ­თი ან ორი­ვე თირ­­კმე­ლი, ერ­თი ან ორი­ვე შარდსაწვეთი, შარ­დის ბუშ­ტი...

შე­საძ­ლოა, და­ა­ზი­ა­ნოს ერ­თი ან ორი­ვე თირ­­კმე­ლი, ერ­თი ან ორი­ვე შარდსაწვეთი, შარ­დის ბუშ­ტი ან შარდსადენი

თირ­კმლე­ბი­სა და სა­შარ­დე გზე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი და დი­აგ­ნო­ზი

თირ­კმლე­ბი­სა და სა­შარ­დე გზე­ბის და­ა­ვა­დე­­­ბებ­მა შე­საძ­ლოა და­ა­ზი­ა­ნოს ერ­თი ან ორი­ვე თირ­­კმე­ლი, ერ­თი ან ორი­ვე შარ­დსაწ­ვე­თი, შარ­დის ბუშ­ტი ან შარ­დსა­დე­ნი.

სიმ­პტო­მე­ბი
სა­შარ­დე გზე­ბის ზო­გი­ერ­თი და­ა­ვა­დე­ბა იშ­ვი­ა­თად იწ­ვევს სიმ­პტო­მებს მა­ნამ, სა­ნამ ძა­ლი­ან არ გაღ­რმავ­დე­ბა. ასე­თი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი­ა: თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა, სიმ­სივ­ნე­ე­ბი და კენ­ჭე­ბი, თუ ისი­ნი არ უშ­ლის ხელს შარ­დის დი­ნე­ბას, აგ­რეთ­ვე, ზო­გი ნაკ­ლე­ბად მძი­მე ინ­ფექ­ცი­ა.
ზოგ­ჯერ სიმ­პტო­მე­ბი ვლინ­დე­ბა, მაგ­რამ იმ­დე­ნად ზო­გა­დი­ა, რომ ექი­მის­თვის ძნე­ლია მა­თი თირ­კმელ­თან და­კავ­ში­რე­ბა. მა­გა­ლი­თად, შე­უძ­ლოდ ყოფ­ნა ან უმა­დო­ბა, ან გუ­ლის­რე­ვა, ან გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ქა­ვი­ლი შე­საძ­ლოა თირ­კმლე­ბის ქრო­­ნი­კუ­ლი უკ­მა­რი­სო­ბის ერ­თა­დერ­თი სიმ­პტო­მი იყოს. მო­ხუ­ცებ­ში ინ­ფექ­ცია ან თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა პირ­ვე­ლად ცნო­ბი­ე­რე­ბის მოშ­ლით შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს. სიმ­პტო­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც უფ­რო მე­ტად მი­ა­ნიშ­ნებს თირ­კმლე­ბის ან სა­შარ­დე გზე­ბის პრობ­ლე­მებ­ზე, შემ­დე­გი­ა: ტკი­ვი­ლი წე­ლის არე­ში, ქვე­და კი­დუ­რე­ბის შე­შუ­პე­ბა და შარ­დვის გა­მო­ყო­ფის დარ­ღვე­ვე­ბი.

წვა ან ტკი­ვი­ლი შარ­დვი­სას
მო­შარ­დვის დროს ტკი­ვი­ლი ან წვა (დი­ზუ­რი­ა) შე­საძ­ლოა იგ­რძნო­ბო­დეს შარ­დსა­დე­ნის გა­რე­თა ხვრე­ლის მი­და­მო­ში ან, უფ­რო იშ­ვი­ა­თად, შარ­დის ბუშ­ტის არე­ში (მენ­ჯში, მუც­ლის ქვე­და ნა­წილ­ში, ბოქ­ვე­ნის ძვლის ზე­მოთ). ზოგ­ჯერ ქა­ლებ­ში შარ­დვი­სას ტკი­ვი­ლი ან წვა მა­ში­ნაც არის, რო­ცა სა­შოს ან მი­სი მიმ­დე­ბა­რე არის ინ­ფექ­ცია ან ან­თე­ბა, ანუ ვულ­ვო­ვა­გი­ნი­ტია გა­მო­ხა­ტუ­ლი.

მი­ზე­ზე­ბი
დი­ზუ­რია გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მა­ა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ზრდას­რუ­ლი ასა­კის ქა­ლებს შო­რის. მი­სი მი­ზე­ზი ხში­რად სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ა­ა, მა­გა­ლი­თად, ცის­ტი­ტი ან ურეთ­რი­ტი. თუმ­ცა, დი­ზუ­რია შე­საძ­ლოა აწუ­ხებ­დეს ნე­ბის­მი­ე­რი ასა­კის მა­მა­კაცს ან ქალს, მაგ­რამ ინ­ფექ­ცი­ით გა­მოწ­ვე­უ­ლი არ იყოს.
შე­ფა­სე­ბა
ექი­მე­ბი ზოგ­ჯერ მი­ზეზს და­ახ­ლო­ე­ბით ხვდე­ბი­ან იმის მი­ხედ­ვით, თუ სად არის ეს შეგ­რძნე­ბა ყვე­ლა­ზე მე­ტად გა­მო­ხა­ტუ­ლი. მა­გა­ლი­თად, თუ წვა ან ტკი­ვი­ლი ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რია ბოქ­ვე­ნის ძვლის ზე­მოთ, მა­შინ შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცია – ცის­ტი­ტია სა­ვა­რა­უ­დო. ქა­ლე­ბი, რომ­ლებ­საც ხში­რად აქვთ ეს პრობ­ლე­მა, ზოგ­ჯერ სიმ­პტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის­თა­ნა­ვე ხვდე­ბი­ან, რომ მო­რი­გი გამ­წვა­ვე­ბაა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. თუ შეგ­რძნე­ბა შარ­დსა­დე­ნის გა­რე­თა ხვრელ­თა­ნაა ყვე­ლა­ზე მკვეთ­რი, მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა შარ­დსა­დე­ნის ან­თე­ბა – ურეთ­რი­ტი იყოს. მა­მა­კა­ცებს შო­რის პე­ნი­სი­დან გა­მო­ნა­დე­ნის მი­ზე­ზი ხში­რად ურეთ­რი­ტი­ა. თუ წვა ძი­რი­თა­დად სა­შოს მი­და­მო­ში იგ­რძნო­ბა და ქალს გა­მო­ნა­დე­ნიც აქვს, ვა­გი­ნი­ტია სა­ვა­რა­უ­დო.
გა­სინ­ჯვამ შე­საძ­ლოა გა­მო­ავ­ლი­ნოს დი­ზუ­რი­ის გა­მომ­წვე­ვი და­ა­ვა­დე­ბა. მა­გა­ლი­თად, შე­იძ­ლე­ბა და­დას­ტუ­რ­­დეს გა­მო­ნა­დე­ნის არ­სე­ბო­ბა, სა­შოს ან გა­რე­თა სას­ქე­­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის (ვულ­ვა) ან­თე­ბა და ატ­რო­ფი­ა, რაც ვულ­­ვო­ვა­გი­ნი­ტის ნი­შა­ნი­ა. გა­დი­დე­ბუ­ლი წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯი­რ­­კვა­ლი მი­სი კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი ჰი­პერ­პლა­ზი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყოს. სა­თეს­ლე და­ნა­მა­ტის ან სა­თეს­ლე ჯირ­კვლე­ბის მტკივ­ნე­უ­ლო­ბა შე­საძ­ლოა ეპი­დი­დი­მო­ორ­ქი­ტით იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი, წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის მტკივ­ნე­უ­ლო­ბა – პროს­ტა­ტი­ტით.
ექი­მე­ბი ყო­ველ­თვის ვერ თან­ხმდე­ბი­ან და­მა­­ტე­ბი­თი გა­მოკ­ვლე­ვე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბა­ზე. ზო­გი მათ­გა­ნი უბ­რა­ლოდ მკურ­ნა­ლობს ზრდას­რულ ქა­ლებს, რომ­ლებ­საც ცის­ტი­ტის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­­ლი სიმ­პტო­მე­ბი აქვთ. ზო­გი გა­მოკ­ვლე­ვებს უნიშ­ნავს ყვე­ლას ან მათ, ვი­სი დი­აგ­ნო­ზიც გარ­კვე­უ­ლი არ არის. ამ დროს, რო­გორც წე­სი, პირ­ვე­ლად შარ­დის ანა­ლი­ზი კეთ­დე­ბა. ხში­რად სა­ჭი­რო ხდე­ბა შარ­დში მიკ­რო­ბუ­ლი კულ­ტუ­რის შეს­წავ­ლა ინ­ფექ­ცი­ის გა­მომ­წვე­ვი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მის და­სად­გე­ნად და ეფექ­ტუ­რი ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის შე­სარ­ჩე­ვად. ქა­ლებ­ში სა­შო­დან გა­მო­ნა­დე­ნის ნაცხ­საც იღე­ბენ და მიკ­როს­კო­პით სწავ­ლო­ბენ. გარ­და ამი­სა, უნ­და დად­გინ­დეს, იმ მა­მა­კა­ცებს და ქა­ლებს, რომ­ლებ­საც შარ­დსა­დე­ნი­დან გა­მო­ნა­დე­ნი აწუ­ხებთ, ხომ არა აქვთ გო­ნო­რეა ან ქლა­მი­დი­­ოზი.
მკურ­ნა­ლო­ბა
უპირ­ვე­ლე­სად პრობ­ლე­მის მი­ზეზ­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბაა სა­ჭი­რო. ხში­რად მი­ზე­ზი ინ­ფექ­ციაა და მკურ­ნა­ლო­ბა ადა­­მი­ანს 1-2 დღე­ში ჰგვრის შვე­ბას. თუ დი­ზუ­რია ძა­ლი­ან მკვეთ­რი­ა, პირ­ვე­ლი ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ექიმ­მა შე­იძ­ლე­ბა ფე­ნა­ზო­პი­რი­დი­ნი და­ნიშ­ნოს დის­კომ­ფორ­ტის მო­სახ­სნე­ლად. ეს მე­დი­კა­მენ­ტი შარდს მო­წი­თა­ლო-­ნა­რინ­ჯის­ფრად ღე­ბავს.

თირ­კმლე­ბის ფუნ­ქცი­ე­ბი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
ამინდი მკვეთრად იცვლება

ამინდი მკვეთრად იცვლება

19 აპრილი 2024
„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

18 აპრილი 2024
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

რა შემთხვევაში ემართებათ ინსულტი – ნევროლოგი ყველაზე მნიშვნელოვან რისკის ფაქტორებს ასახელებს

აპრილი 19, 2024
დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

დედის სისხლის ჯგუფმა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბავშვის გონებრივ შესაძლებლობებზე

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

მშენებლობის უსაფრთხოება-წესები,რომლებიც უნდა დაიცვა

აპრილი 19, 2024
რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დაწყებამდე

აპრილი 19, 2024
თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

თანამედროვე არქიტექტურა და მისი მახასიათებლები

აპრილი 19, 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

აპრილი 19, 2024
ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

აპრილი 19, 2024
როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

18 აპრილი 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

აპრილი 19, 2024
ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

აპრილი 19, 2024
კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

აპრილი 19, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

აპრილი 19, 2024
19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 19, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

სასარგებლოა თუ არა პიტნა თქვენი ჯანმრთელობისთვის?

აპრილი 19, 2024
შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

შეიძლება თუ არა უმი კვერცხის ჭამა?

აპრილი 19, 2024
11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

11 საკვები პროდუქტი გონებრივი სიჯანსაღისთვის

აპრილი 19, 2024
“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

18 აპრილი 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები