ხუთშაბათი, აპრილი 18, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიჯანსაღი ცხოვრების წესიცის­ტი­ტი, მი­ზე­ზე­ბი, სიმ­პტო­მე­ბი, მკურნალობა, დი­აგ­ნოს­ტი­კა, პრევენცია...

ცის­ტი­ტი, მი­ზე­ზე­ბი, სიმ­პტო­მე­ბი, მკურნალობა, დი­აგ­ნოს­ტი­კა, პრევენცია…

ცის­ტი­ტი

  • ცის­ტი­ტი შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცი­ა­ა.
  • რო­გორც წე­სი, მას ბაქ­ტე­რი­ე­ბი იწ­ვევს.
  • ყვე­ლა­ზე ხში­რი სიმ­პტო­მე­ბია გახ­ში­რე­ბუ­ლი შარ­დვა, ტკი­ვი­ლი ან წვის შეგ­რძნე­ბა შარ­დვი­სას.
  • დი­აგ­ნო­ზი შე­იძ­ლე­ბა სიმ­პტო­მე­ბის მი­ხედ­ვი­თაც და­ის­ვას, მაგ­რამ, რო­გორც წე­სი, შარ­დის ანა­ლი­ზიც კეთ­დე­ბა.
  • ინ­ფექ­ცი­ი­სა და სიმ­პტო­მე­ბის სამ­კურ­ნა­ლოდ მე­დი­კა­მენ­ტე­ბია სა­ჭი­რო.

მი­ზე­ზე­ბი
ქა­ლებ­ში ცის­ტი­ტი ხში­რი პრობ­ლე­მა­ა, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი შვი­ლოს­ნო­ბის ასაკ­ში. ზოგ მათ­განს ეს გან­მე­ო­რე­ბით, მრა­ვალ­ჯერ ემარ­თე­ბა. რამ­დე­ნი­მე მი­ზე­ზის გა­მო შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცია ქა­ლებ­ში უფ­რო ხში­რი­ა, მათ შო­რის იმი­ტომ, რომ ქა­ლე­ბის შარ­დსა­დე­ნი მოკ­ლეა და ახ­ლო­საა სა­შოს­თან და ყი­თას­თან, სა­დაც ბაქ­ტე­რი­ე­ბი დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბი­თა­ა. სქე­სობ­რივ­მა აქ­ტმაც შე­იძ­ლე­ბა შე­უწყ­ოს ამას ხე­ლი, რად­გან მოძ­რა­ო­ბის დროს მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბი უფ­რო ად­ვი­ლად აღ­წე­ვენ შარ­დსა­დენს და აღ­მა­ვა­ლი გზით ვრცელ­დე­ბი­ან შარ­დის ბუშ­ტის­კენ. ორ­სულ ქა­ლებ­ში ეს პრობ­ლე­მა გან­სა­კუთ­რე­ბით ხში­რი­ა, რად­გან ამ დროს შარ­დის ბუშ­ტის დაც­ლა გაძ­ნე­ლე­ბუ­ლი­ა.
სა­შოს დი­აფ­რაგ­მაც ზრდის ცის­ტი­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის რისკს, რად­გან მას­თან ერ­თად გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი სპერ­მი­ცი­დი თრგუ­ნავს სა­შოს ნორ­მა­ლურ მიკ­როფ­ლო­რას და ცის­ტი­ტის გა­მომ­წვევ ბაქ­ტე­რი­ებს გამ­რავ­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს.
მე­ნო­პა­უ­ზის შემ­დეგ ეს­ტრო­გე­ნე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბა იწ­ვევს შარ­დსა­დე­ნის გარ­შე­მო სა­შო­სა და ვულ­ვის ქსო­ვი­ლე­ბის გათხ­ე­ლე­ბას (ატ­რო­ფი­უ­ლი ვა­გი­ნი­ტი და ურეთ­რი­ტი), რაც ცის­ტი­ტის გან­მე­ო­რე­ბი­თი შემ­თხვე­ვე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის რისკს ზრდის. ამას­თა­ნა­ვე, საშ­ვი­ლოს­ნოს ან შარ­დის ბუშ­ტის და­წე­ვამ შე­იძ­ლე­ბა მი­სი დაც­ლის გაძ­ნე­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს და ცის­ტი­ტის რის­კიც მე­ტი იყოს. ეს მდგო­მა­რე­ო­ბე­ბი უფ­რო ხში­რია ახალ­გაზ­რდა, მრა­ვალ­ჯერ ნამ­შო­ბი­ა­რებ ქა­ლებ­ში.
იშ­ვი­ა­თად, ცის­ტი­ტი ვი­თარ­დე­ბა შარ­დის ბუშ­ტსა და სა­შოს შო­რის პა­თო­ლო­გი­უ­რი კავ­ში­რის – ხვრელ­მი­ლის არ­სე­ბო­ბის გა­მო (ვე­ზი­კო­ვა­გი­ნა­ლუ­რი ფის­ტუ­ლა).
კა­ცებ­ში ცის­ტი­ტი უფ­რო იშ­ვი­ა­თი­ა. მათ­ში ეს და­ა­ვა­დე­ბა, რო­გორც წე­სი, შარ­დსა­დე­ნის ინ­ფე­ქ­­ცი­ით იწყ­ე­ბა, რო­მე­ლიც წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვალ­სა და შარ­დის ბუშ­ტზე გა­და­დის. კა­ცებ­ში გან­­მე­­ო­რე­ბი­თი ცის­ტი­ტის ყვე­ლა­ზე ხში­რი მი­ზე­ზი წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის გა­ხან­გრძლი­ვე­ბუ­ლი ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ა­ა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბი სწრა­ფად ათა­ვი­სუფ­ლე­ბენ შარ­დის ბუშ­ტსა და შარდს ბაქ­ტე­რი­ე­ბის­გან, მა­თი უმ­რავ­ლე­სო­ბა წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვალ­ში კა­რ­გად ვერ აღ­წევს, რა­თა ინ­ფექ­ცია იქაც გან­კუ­რ­ნოს. ამის გა­მო ხში­რად სა­ჭი­რო ხდე­ბა მა­თი კვი­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მი­ღე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, თუ­კი მკურ­ნა­ლო­ბა ნა­ად­რე­ვად შეწყ­და, ბაქ­ტე­რი­ე­ბი რჩე­ბა წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვალ­ში და თა­ვი­დან აინ­ფი­ცი­რებს შარ­დის ბუშტს.
ორი­ვე სქეს­ში ცის­ტი­ტის მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა შარ­დის ნა­კა­დის შე­ფერ­ხე­ბა იყოს, რა­საც იწ­ვევს შარ­დის ბუშ­ტში ან შარ­დსა­დენ­ში არ­სე­ბუ­­ლი კენ­ჭი, გა­დი­დე­ბუ­ლი წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვა­­ლი (კა­ცებ­ში) ან შარ­დსა­დე­ნის შე­ვიწ­როე­ბა. ამ დროს სა­შარ­დე გზებ­ში მოხ­ვედ­რი­ლი ბაქ­ტე­რი­­ე­ბი საკ­მა­რი­სად ვერ გა­მო­ი­რეცხ­ე­ბა შარ­დით. მო­შარ­დვის შემ­დეგ შარ­დის ბუშ­ტში დარ­ჩე­ნი­ლი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბი სწრა­ფად მრავ­ლდე­ბა. რაც უფ­რო მე­ტი ბაქ­ტე­რია რჩე­ბა, მით უფ­რო დი­დია ინ­ფექ­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის რის­კი. შარ­დის დი­ნე­ბის ხან­გრძლი­ვად ან ხში­რად შე­ფერ­ხე­ბის გა­მო, შარ­დის ბუშ­ტის კე­დე­ლი შე­იძ­ლე­ბა ჩან­თა­სა­ვით გა­მო­ი­ბე­როს (დი­ვერ­ტი­კუ­ლი წარ­მო­იქ­მნას). მას­ში შარ­დი მო­შარ­დვის შემ­დე­გაც რჩე­ბა, რაც კი­დევ უფ­რო ზრდის ინ­ფექ­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის რისკს.
ცის­ტი­ტი შე­იძ­ლე­ბა კა­თე­ტერ­მაც ან სა­შარ­დე გზებ­ში შეყ­ვა­ნილ­მა ნე­ბის­მი­ერ­მა ინ­სტრუ­მენ­ტმაც გა­მო­იწ­ვი­ოს, რო­მელ­საც შარ­დის ბუშ­ტში ბაქ­ტე­რი­ე­ბი შე­აქვს. ორი­ვე სქეს­ში შე­იძ­ლე­ბა წარ­­მო­­იქ­მნას პა­თო­ლო­გი­უ­რი კავ­ში­რი შარ­დის ბუშ­­­ტსა და ნაწ­ლავს შო­რის (ვე­ზი­კო­ენ­ტე­რუ­ლი ხვრელ­­მი­ლი), რომ­ლი­თაც გა­ნავ­ლო­ვა­ნი მა­სე­ბი შარ­­დის ბუშ­ტში ხვდე­ბა და მის ინ­ფი­ცი­რე­ბას იწ­ვევს.
ზოგ­ჯერ შარ­დის ბუშ­ტის ან­თე­ბა შე­იძ­ლე­ბა ინ­ფექ­ცი­ის გა­რე­შეც გან­ვი­თარ­დეს (ინ­ტერ­სტი­ცი­უ­ლი ცის­ტი­ტი).

სიმ­პტო­მე­ბი
ცის­ტი­ტი იწ­ვევს შარ­დვის გახ­ში­რე­ბულ, და­უძ­ლე­ველ სურ­ვილს და ტკი­ვილს ან წვას მო­შარ­დვის დროს. ეს სიმ­პტო­მე­ბი რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში ან ერთ დღე­ში ვი­თარ­დე­ბა. და­უძ­ლე­ვე­ლი სურ­ვი­ლის გა­მო შე­იძ­ლე­ბა უნებ­ლიე შარ­დვა გან­ვი­თარ­დეს, გან­სა­კუთ­რე­ბით მო­ხუ­ცებ­ში. მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა იშ­ვი­ა­თად ვლინ­დე­ბა. ტკი­ვი­ლი ბოქ­ვე­ნის ძვლის ზე­მოთ და წე­ლის მი­და­მო­ში იგ­რძნო­ბა. ერ­თ-ერ­თი სიმ­პტო­მი შე­იძ­ლე­ბა ღა­მით შარ­დვის გახ­ში­რე­ბაც (ნოქ­ტუ­რი­ა) იყოს. შარ­დი ხში­რად შემ­ღვრე­უ­ლია და ადა­მი­ან­თა 30%-ში სის­ხლი­ა­ნი­ა, რაც თვა­ლი­თაც შე­იმ­ჩნე­ვა. რო­ცა ინ­ფექ­ცია შარ­დის ბუშ­ტსა და ნაწ­ლავს ან სა­შოს შო­რის არ­სე­ბუ­ლი პა­თო­ლო­გი­უ­რი კავ­ში­რის, ხვრელ­მი­ლის (ფის­ტუ­ლის) გა­მო ვი­თარ­დე­ბა, შა­რ­­დვი­სას ჰა­ე­რიც შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ყოს.
ცის­ტი­ტის სიმ­პტო­მე­ბი შე­იძ­ლე­ბა მკურ­ნა­ლო­ბის გა­რე­შეც თა­ვი­სით გაქ­რეს. ზოგ­ჯერ შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცია სიმ­პტო­მებს სა­ერ­თოდ არ იწ­ვევს, გან­სა­კუთ­რე­ბით მო­ხუ­ცებ­ში და ინ­ფექ­ცი­ის არ­სე­ბო­ბა შემ­თხვე­ვით დგინ­დე­ბა, რო­ცა ანა­ლი­ზი სხვა მი­ზე­ზის გა­მო ტარ­დე­ბა. შარ­დის ბუშ­ტის ფუნ­ქცი­ის მოშ­ლის დროს (ნე­ი­რო­გე­ნუ­ლი შარ­დის ბუშ­ტი) ან კა­თე­ტე­რის ხან­გრძლი­ვად და­ტო­ვე­ბის გა­მო შე­საძ­ლოა ცის­ტი­ტი უსიმ­პტო­მოდ არ­სე­ბობ­დეს მა­ნამ, სა­ნამ თირ­კმლის ინ­ფექ­ცია ან ცხე­ლე­ბა არ იჩენს თავს.

დი­აგ­ნოს­ტი­კა
ცის­ტი­ტის დი­აგ­ნო­ზი მის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი სიმ­პტო­მე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ის­მე­ბა. ანა­ლი­ზის­თვის სა­ჭი­როა შარ­დის შუა ულუ­ფის სუფ­თა წე­სით აღე­ბა, რა­თა ის არ და­ბინ­ძურ­დეს სა­შო­ში ან ასოს თავ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ბაქ­ტე­რი­ე­ბით. შარ­დში ორი ისე­თი ნივ­თი­ე­რე­ბის არ­სე­ბო­ბის დად­გე­ნა, რო­მე­ლიც ნორ­მა­ში არ უნ­და იყოს, სწრა­ფი ტეს­ტი­თაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, რომ­ლის დრო­საც სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ტეს­ტო ჩხი­რი ანა­ლი­ზი­სათ­ვის შეგ­რო­ვე­ბულ შარ­დში თავ­სდე­ბა. ამ კვლე­ვით დგინ­დე­ბა შარ­დში ბაქ­ტე­რი­ე­ბის მი­ერ წარ­მოქ­მნი­ლი ნიტ­რი­ტე­ბი­სა და ლე­ი­კო­ცი­ტუ­რი ეს­თე­რა­ზას არ­სე­ბო­ბის დად­გე­ნა. ამ უკა­ნას­კნელს სის­ხლის ზო­გი­ერ­თი თეთ­რი უჯ­რე­დი შე­ი­ცავს და შარ­დში მი­სი აღ­მო­ჩე­ნა მი­ა­ნიშ­ნებს, რომ ორ­გა­ნიზ­მი ცდი­ლობს ებ­რძო­ლოს ბაქ­ტე­რი­ებს. ზრდას­რულ ქა­ლებ­ში ეს ორი ტეს­ტი შე­საძ­ლოა საკ­მა­რი­სი იყოს.
ზოგ­ჯერ სა­ჭი­რო ხდე­ბა შარ­დის ნი­მუ­შის მიკ­როს­კო­პით გა­მოკ­ვლე­ვაც, რა­თა მას­ში სის­ხლის წი­თე­ლი ან თეთ­რი უჯ­რე­დე­ბის, ან სხვა რა­ი­მე ნივ­თი­ე­რე­ბის არ­სე­ბო­ბა დად­გინ­დეს. ბაქ­ტე­რი­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა ით­ვლე­ბა და შე­საძ­ლოა ნი­მუ­შის კულ­ტუ­რაც და­ი­თე­სოს, რა­თა ზუს­ტად დად­გინ­დეს ბაქ­ტე­რი­ე­ბის რიცხ­ვი და სა­ხე­ო­ბა. თუ­კი ადა­მი­ანს ინ­ფექ­ცია აქვს, რო­გორც წე­სი, ერ­თი რო­მე­ლი­მე ტი­პის ბაქ­ტე­რია დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბი­თაა შარ­დში.

მა­მა­კა­ცებ­ში შარ­დის შუა ულუ­ფის ნი­მუ­ში, რო­გორც წე­სი, საკ­მა­რი­სია კულ­ტუ­რის და­სა­თე­სად. ქა­ლებ­ში უფ­რო დი­დია ალ­ბა­თო­ბა, რომ იგი სა­შოს ან ვულ­ვის ბაქ­ტე­რი­ე­ბით იქ­ნე­ბა და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი. რო­ცა შარ­დში მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბი­თაა ბაქ­ტე­რი­ე­ბი, ან მა­თი რამ­დე­ნი­მე ტი­პი ერ­თად აღ­მოჩ­ნდე­ბა, სა­ვა­რა­უ­დო­ა, რომ იგი აღე­ბის პრო­ცეს­ში და­ბინ­ძურ­და. ზოგ­ჯერ ამის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად ექი­მებს შარ­დის პირ­და­პირ შარ­დის ბუშ­ტი­დან გა­მო­ღე­ბა უწევთ, კა­თე­ტე­რის გა­მო­ყე­ნე­ბით.
ადა­მი­ან­თა გარ­კვე­ულ ჯგუ­ფებ­ში ძა­ლი­ან მნი­შ­­ვნე­ლო­ვა­ნია ცის­ტი­ტის გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზის დად­გე­ნა. ეს ეხე­ბა ბავ­შვებს, ნე­ბის­მი­ე­რი ასა­კის მა­მა­კა­ცებს და ზოგ ქალს, რო­მელ­თაც ინ­ფექ­ცია წე­ლი­წად­ში 3-ჯერ ან უფ­რო ხში­რად აქვთ, გან­სა­კუთ­რე­ბით იმ შემ­თხვე­ვებ­ში, რო­ცა აღი­ნიშ­ნე­ბა სა­შარ­დე გზე­ბის დახ­შო­ბის სიმ­პტო­მე­ბი, ზე­და სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცია ან ბაქ­ტე­რია პრო­ტე­უ­სით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ა. ამ ადა­მი­ა­ნებ­ში დი­დია ალ­ბა­თო­ბა იმი­სა, რომ სხვა და­ა­ვა­დე­ბაც არ­სე­ბობს, რო­მე­ლიც ინ­ფექ­ცი­ის მე­დი­კა­მენ­ტუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბის გარ­და სხვა სა­ხის მკურ­ნა­ლო­ბა­საც სა­ჭი­რო­ებს (მაგ. თირ­კმლის დი­დი ზო­მის კენ­ჭი). ინ­ფექ­ცი­ის მი­ზე­ზის და­სად­გე­ნად ექიმ­მა შე­იძ­ლე­ბა ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი უროგ­რა­მა და­ნიშ­ნოს. ამ დროს ვე­ნა­ში სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­თი­ე­რე­ბა შეჰ­ყავთ, რო­მე­ლიც შემ­დეგ თირ­კმ­ლე­ბი­დან შარ­დით გა­მო­ი­ყო­ფა და გა­და­ღე­ბუ­ლი რენ­ტგე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბით შე­იძ­ლე­ბა თირ­კმ­ლე­ბის, შარ­დსაწ­ვე­თე­ბი­სა და შარ­დის ბუშ­ტის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის მი­ღე­ბა. ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი უროგ­რა­მის ნაც­ვლად შე­­იძ­­ლე­ბა ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი (ულ­ტრაბ­გე­რი­თი) კვლე­ვა ან კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია გა­კეთ­დეს. გა­მოკ­ვლე­ვის კი­დევ ერ­თი მე­თო­დია მო­შარ­დვის ცის­ტო­უ­რეთ­როგ­რა­ფი­ა, რო­მე­ლიც გუ­ლის­ხმობს რა­დი­ო­გა­უმ­ჭვირ­ვა­ლე სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­თი­ე­რე­ბის შარ­დის ბუშ­ტში შეყ­ვა­ნას და რენ­ტგე­ნის გა­და­ღე­ბას მო­შარ­დვის პრო­ცეს­ში, რო­ცა ეს ნივ­თი­ე­რე­ბა გა­რეთ გა­მო­ი­ყო­ფა. ამით შარ­დსა­დე­ნის შე­ვიწ­რო­ე­ბის (სტრიქ­ტუ­რის) აღ­მო­ჩე­ნა შე­იძ­ლე­ბა. ამას­თან, გან­სა­კუთ­რე­ბით ბა­ვ­­შვებ­ში, შე­იძ­ლე­ბა დად­გინ­დეს, რომ შარ­დი შარ­დის ბუშ­ტი­დან ზე­ვით, შარ­დსაწ­ვე­თებ­ში ბრუნ­დე­ბა (ე.წ. რეფ­ლუქ­სი). კვლე­ვის კი­დევ ერ­­თი სა­ხეა რეტ­როგ­რა­დუ­ლი ურეთ­როგ­რა­ფი­ა, რომ­ლის დრო­საც სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­თი­ე­რე­ბა პირ­და­პირ შარ­დსა­დენ­ში შე­იყ­ვა­ნე­ბა და შე­იძ­ლე­ბა მი­სი შე­ვიწ­რო­ე­ბის (სტრიქ­ტუ­რის), ჩან­თი­სებ­რი გა­მო­ბე­რი­ლო­ბის ან სხვა ორ­გა­ნო­ებ­თან და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი პა­თო­ლო­გი­უ­რი ხვრელ­მი­ლის (ფის­ტუ­ლის) აღ­მო­ჩე­ნა ორი­ვე სქეს­ში. შარ­დის ბუშ­ტის პირ­და­პირ დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა დრე­კა­დი, კა­მე­რი­ა­ნი მი­ლით (ცის­ტოს­კო­პი­ა), გა­მო­სა­დე­გია ისეთ შემ­თხვე­ვებ­ში, რო­ცა, მკურ­ნა­ლო­ბის მი­­უხე­და­ვად, ცის­ტი­ტის მორ­ჩე­ნა ვერ ხერ­ხდე­ბა.

პრე­ვენ­ცია
შარ­დის ბუშ­ტის ხში­რი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებს შე­საძ­ლოა ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის და­ბა­ლი დო­ზე­ბის მი­ღე­ბამ ხან­გრძლი­ვად მო­უ­წი­ოთ – ყო­ველ­დღე, კვი­რა­ში 3-ჯერ ან ერ­თჯე­რა­დად უშუ­ა­ლოდ სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტის შემ­დეგ. მე­ნო­პა­უ­ზის შემ­დგომ პე­რი­ოდ­ში, ატ­რო­ფი­უ­ლი ვა­გი­ნი­ტის, ატ­რო­ფი­უ­ლი ურეთ­რი­ტი­სა და ხში­რი ცის­ტი­ტის მქო­ნე ქა­ლებ­ში, შე­საძ­ლოა ეფექ­ტუ­რი იყოს ვულ­ვა­ზე ეს­ტრო­გე­ნის კრე­მის ან სა­შოს სან­თლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა.
ცის­ტი­ტის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად დი­დი რა­­ო­­დე­ნო­ბის სითხ­ის მი­ღე­ბაა სა­სურ­ვე­ლი. მო­შა­რ­­­­დ­­ვი­­სას ბევ­რი ბაქ­ტე­რია შარ­დის ბუშ­ტი­დან შარ­დთან ერ­თად გა­მო­ი­რეცხ­ე­ბა, დარ­ჩე­ნილს კი – ორ­გა­ნიზ­მის ბუ­ნებ­რი­ვი დამ­ცვე­ლი ძა­ლე­ბი მო­ა­შო­რებს. მი­იჩ­ნე­ვა, რომ წი­ნი­დან უკა­ნა მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­მოწ­მენ­და, სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტის შემ­დეგ მა­ლე­ვე მო­შარ­დვა და არამ­ჭიდ­რო, ჰა­ერ­გამ­ტა­რი ქსო­ვი­ლის საც­ვლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა, ეხ­მა­რე­ბა ქა­ლებს შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრე­ვენ­ცი­ა­ში. თუმ­ცა, ზუს­ტად დად­გე­ნი­ლი არ არის, რამ­დე­ნად ეფექ­ტუ­რია ეს ხერ­ხე­ბი.

მკურ­ნა­ლო­ბა
ცის­ტი­ტის სამ­კურ­ნა­ლოდ, რო­გორც წე­სი, ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბი ინიშ­ნე­ბა. მა­ნამ­დე ექი­მი გან­სა­ზღ­ვრავს, ხომ არ აქვს ადა­მი­ანს ისე­თი და­ა­ვა­­დე­ბა, რო­მე­ლიც ცის­ტი­ტის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას და­ამ­ძი­მებს (მაგ. შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი ან იმუ­ნი­ტე­ტის დაქ­ვე­ი­თე­ბა, რის გა­მოც ორ­გა­ნიზ­მი ვე­ღარ ებ­რძვის ინ­ფექ­ცი­ას) ან ინ­ფექ­ცი­ის მო­ცი­ლე­ბას გა­არ­თუ­ლებს (მაგ. სა­შარ­დე გზე­ბის სტრუქ­ტუ­რუ­ლი პა­თო­ლო­გი­ა). ასე­თი პრობ­ლე­მე­ბის თა­ნა­არ­სე­ბო­ბი­სას შე­საძ­ლოა სა­ჭი­რო გახ­დეს უფ­რო ძლი­ე­რი ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის უფ­რო ხან­გრძლი­ვად მი­ღე­ბა, რად­გან დი­დია იმის ალ­ბა­თო­ბა, რომ ინ­ფექ­ცია ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბის შეწყ­ვე­ტის­თა­ნა­ვე თა­ვი­დან გან­ვი­თარ­დე­ბა.
ქა­ლებ­ში გა­ურ­თუ­ლე­ბე­ლი ინ­ფექ­ცი­ის სამ­კურ­ნა­ლოდ, რო­გორც წე­სი, ეფექ­ტუ­რია ან­ტი­ბი­ო­ტი­კის 3 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­ლე­ვა, თუმ­ცა ექი­მე­ბი არ­ჩე­ვენ ერ­თჯე­რა­დი დო­ზის და­ნიშ­ვნას. უფ­რო `ჯი­უ­ტი~ ინ­ფექ­ცი­ე­ბის­თვის ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბი 7-10-დღი­ა­ნი კურ­სით ინიშ­ნე­ბა. მა­მა­კა­ცებ­ში ცის­ტი­ტი ხში­რად წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის ინ­ფექ­ცი­ი­თაა გა­მოწ­ვე­უ­ლი და ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის მი­ღე­ბაც კვი­რე­ბის მან­ძილ­ზეა სა­ჭი­რო.
სხვა­დას­ხვა მე­დი­კა­მენ­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბით შე­სა­ძ­­ლე­ბე­ლია ცის­ტი­ტის სიმ­პტო­მე­ბის შემ­სუ­ბუ­­ქე­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ისე­თი სიმ­პტო­მე­ბი­სა, რო­­გო­რი­ცაა მო­შარ­დვის ხში­რი და და­უძ­ლე­ვე­ლი სურ­ვი­ლი, მტკივ­ნე­უ­ლი შარ­დვა. ან­ტი­ქო­ლი­ნერ­გულ­მა სა­შუ­ა­ლე­ბებ­მა (ოქ­სი­ბუ­ტი­ნი­ნი, ტოლ­ტე­რო­დი­ნი) შე­იძ­ლე­ბა მოხ­სნას შარ­დის ბუშ­ტის სპაზ­მი, რაც მო­შარ­დვის და­უძ­ლე­ველ სურ­ვილს იწ­ვევს. მა­თი გა­მო­ყე­ნე­ბა სიფ­რთხი­ლით უნ­და მოხ­დეს დი­დი ზო­მის წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის მქო­ნე მა­მა­კა­ცებ­ში, რად­გან შე­საძ­ლოა შარ­დის შე­კა­ვე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. სხვა მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი, მაგ. ფე­ნა­ზო­პი­რი­დი­ნი, ქსო­ვი­ლე­ბის ან­თე­ბა­სა და, შე­სა­ბა­მი­სად, ტკი­ვილს ამ­ცი­რებს.
შარ­დის დი­ნე­ბის შე­მა­ფერ­ხე­ბე­ლი მე­ქა­ნი­კუ­რი დაბ­რკო­ლე­ბე­ბის მო­სახ­სნე­ლად ან სტრუქ­ტუ­რუ­ლი პა­თო­ლო­გი­ის გა­მო­სას­წო­რებ­ლად შე­იძ­ლე­ბა ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვა გახ­დეს სა­ჭი­რო, მაგ. საშ­ვი­ლოს­ნოს ან შარ­დის ბუშ­ტის და­წე­ვის დროს, რად­გან ეს მდგო­მა­რე­ო­ბე­ბი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის რისკს ზრდის. ოპე­რა­ცი­ამ­დე ინ­ფექ­ცი­ის უკეთ გა­სა­კონ­ტრო­ლებ­ლად ეფექ­ტუ­რია დახ­შო­ბის ად­გი­ლის შარ­დის­გან დაც­ლა კა­თე­ტე­რის გა­მო­ყე­ნე­ბით. რო­გორც წე­სი, ქი­რურ­გი­ულ ჩა­რე­ვამ­დე ან­ტი­ბი­ო­ტი­კიც ინიშ­ნე­ბა, რა­თა ინ­ფექ­ცია მთელ ორ­გა­ნიზ­მში არ გავ­რცელ­დეს.

იცით თუ არა, რომ…
ზუს­ტად უც­ნო­ბი­ა, რამ­დე­ნად ეფექ­ტუ­რია შა­რ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცი­ის პრე­ვენ­ცი­ის­თვის წი­ნი­დან უკა­ნა მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­მოწ­მენ­და ან მჭიდ­რო, ჰა­­ერ­გა­უმ­ტა­რი საც­ვლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე უა­რის თქმა.
აღ­ნიშ­ნუ­ლი­სა­გან გან­სხვა­ვე­ბით, რო­გორც ჩანს, შტო­შის წვე­ნი შე­იძ­ლე­ბა ეფექ­ტუ­რი იყოს ცის­ტი­ტის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად.

სა­შარ­დე გზე­ბის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის ხელ­შემ­წყო­ბი ფაქ­ტო­რე­ბი

ქა­ლებ­ში, რო­მელ­თაც შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცია წე­ლი­წად­ში სამ­ჯერ ან უფ­რო ხში­რად აქვთ, შე­იძ­ლე­ბა შემ­დე­გი მე­თო­დე­ბი იყოს ეფექ­ტუ­რი:
შტო­შის წვე­ნის და­ლე­ვა (დღე­ში 300 მლ წვე­ნი ან 50მლ მი­სი კონ­ცენ­ტრა­ტი) ან შტო­შის აბე­ბის მი­ღე­ბა. ეს ხი­ლი შე­ი­ცავს ნივ­თი­ე­რე­ბას, რო­მე­ლიც პირ­და­პირ თრგუ­ნავს ბაქ­ტე­რი­ე­ბის მი­მაგ­რე­ბას შარ­დის ბუშ­ტის კე­დელ­ზე და ზრდის შარ­დის მჟა­ვი­ა­ნო­ბას, რაც ბაქ­ტე­რი­ე­ბის­თვის ნაკ­ლე­ბად ხელ­საყ­რე­ლი­ა;
მე­ტი რა­ო­დე­ნო­ბით სითხ­ის მი­ღე­ბა;
ხში­რი შარ­დვა;
სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტის შემ­დეგ მა­ლე­ვე მო­შარ­დვა;
სპერ­მი­ცი­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის­გან თა­ვის შე­კა­ვე­ბა (მათ ხში­რად, რო­გორც ჩა­სახ­ვის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბას, სა­შოს დი­აფ­რაგ­მას­თან ერ­თად იყე­ნე­ბენ);
ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის მუდ­მი­ვად, და­ბა­ლი დო­ზე­ბით მი­ღე­ბა, ყო­ველ­დღე, კვი­რა­ში სამ­ჯერ ან უშუ­ა­ლოდ სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტის შემ­დეგ;
მე­ნო­პა­უ­ზის შემ­დგომ პე­რი­ოდ­ში ატ­რო­ფი­უ­ლი ვა­გი­ნი­ტის ან ატ­რო­ფი­უ­ლი ურეთ­რი­ტის მქო­ნე ქა­ლებ­ში ეს­ტრო­გე­ნის კრე­მის (ვულ­ვა­ზე) წას­მა ან სა­შოს ეს­ტრო­გე­ნის შემ­ცვე­ლი სან­თლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა.

ინ­ტერ­სტი­ცი­უ­ლი ცის­ტი­ტი: შარ­დის ბუშ­ტის ან­თე­ბა ინ­ფექ­ცი­ის გა­რე­შე

ინ­ტერ­სტი­ცი­უ­ლი ცის­ტი­ტი შარ­დის ბუშ­ტის მტკივ­ნე­უ­ლი ან­თე­ბა­ა, რომ­ლის დრო­საც ინ­ფექ­ცი­ის არ­სე­ბო­ბა არ დას­ტურ­დე­ბა. ის, რო­გორც წე­სი, ქრო­ნი­კუ­ლად მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მი­ზე­ზი უც­ნო­ბი­ა. შარ­დში ინ­ფექ­ცი­უ­რი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა ვერ ხერ­ხდე­ბა. და­ა­ვა­დე­ბა, რო­გორც წე­სი, სა­შუ­ა­ლო ასა­კის ქა­ლებს ემარ­თე­ბათ. მა­მა­კა­ცებ­ში იგი იშ­ვი­ა­თი­ა.
სიმ­პტო­მე­ბი­დან ვლინ­დე­ბა ხში­რი, მტკივ­ნე­უ­ლი შარ­დვა. შარ­დი შე­იძ­ლე­ბა ჩირქს და სისხლს შე­ი­ცავ­დეს, რო­მელ­თა არ­სე­ბო­ბაც მიკ­როს­კო­პით ვლინ­დე­ბა. დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში ან­თე­ბის გა­მო შარ­დის ბუშ­ტი იჭ­მუხ­ნე­ბა. ცის­ტოს­კო­პით მი­სი დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­სას ვლინ­დე­ბა სის­ხლდე­ნის მცი­რე, ჩაღ­რმა­ვე­ბუ­ლი ად­გი­ლე­ბი და წყლუ­ლე­ბი.
მკურ­ნა­ლო­ბის რამ­დე­ნი­მე მე­თო­დია ნა­ცა­დი, მაგ­რამ ყო­ველ­თვის ეფექ­ტუ­რი არც ერ­თი არ არის. ზოგ­ჯერ ინიშ­ნე­ბა ტკი­ვილ­გა­მა­ყუ­ჩებ­ლე­ბი, ან­ტი­ქო­ლი­ნერ­გუ­ლი სა­­შუ­­ა­ლე­ბე­ბი ან ან­ტი­დეპ­რე­სან­ტე­ბი. ტკი­ვი­ლის შე­სამ­ცი­­რე­ბ­ლად შე­იძ­ლე­ბა ეფექ­ტუ­რი აღ­მოჩ­ნდეს პენ­ტო­სა­­ნი – მე­დი­კა­მენ­ტი, რო­მე­ლიც და­სა­ლე­ვი ფორ­მით არ­­სე­­ბობს. დი­მე­თილ­სულ­ფოქ­სი­დი პირ­და­პირ შარ­დის ბუშ­­ტში შეჰ­ყავთ და ზოგ­ჯერ ისიც ეფექ­ტუ­რი­ა. ძა­ლი­ან რთულ შემ­თხვე­ვებ­ში, რო­ცა ადა­მი­ანს გა­უ­საძ­ლი­სი სიმ­პტო­მე­ბი აქვს, რომ­ლე­ბიც მკურ­ნა­ლო­ბას არ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა, შე­საძ­ლოა შარ­დის ბუშ­ტის ამოკ­ვე­თა გახ­დეს სა­ჭი­რო. ამის შემ­დეგ ახა­ლი შარ­დის ბუშ­ტი ხე­ლოვ­ნუ­რად იქ­მნე­ბა ნაწ­ლა­ვის ნა­წი­ლის­გან.

სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

„გაიზარდა მტრედი“; „დახატული გოგო“ – დათო ხუჯაძის უსაყვარლესი ქალიშვილის ახალი ფოტო, რომელიც მამამ გამოაქვეყნა

17 აპრილი 2024
ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

ტაბიძის ქუჩაზე სროლა იყო – დაჭრილია 3 ადამიანი

17 აპრილი 2024
როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

როგორ დავეხმაროთ, პატარებს სიბნელის შიშის დაძლევაში? რატომ ეშინიათ პატარებს სიბნელის?

აპრილი 17, 2024
გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

გიორგი ფხაკაძის ორგანიზაციების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად ნინო ენდელაძე დაინიშნა

აპრილი 17, 2024
„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

„სახსრების ენდოპროთეზირების“ პროგრამით 196 ბენეფიციარი, „500-ლარიანი მედიკამენტების დაფინანსების“ პროგრამის ფარგლებში კი 125 966 მომართვა დაფინანსდა

აპრილი 17, 2024
როგორ  შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

როგორ შევარჩიოთ კომფორტული საწოლი ჩვენი საძინებლისთვის

აპრილი 17, 2024
რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

რჩევები, რომლებიც დივნის შეძენამდე უნდა გაითვალისწინოთ

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

აპრილი 17, 2024
გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

გაიცანით ქუთაისის სავიზიტო ბარათებად ქცეული ქანდაკებების ავტორი – გიორგი კიკვაძე

აპრილი 17, 2024
გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

გულით დაავადებულებს ურჩევენ ლიმონის წვენის მიღებას

აპრილი 17, 2024
ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს  ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

ეს სამი უძვირფასესი ბუჩქოვანი კულტურა არა მარტო დაამშვენებს თქვენს კარ-მიდამოს, არამედ გაგახარებთ უხვი მოსავლიანობით და შეავსებს თქვენს ორგანიზმს ძვირფა­სი ნივთიერებებით…

აპრილი 17, 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

17 აპრილი 2024
პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

პარიზის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს მწერალთა სახლი ეროვნული სტენდით პირველად არის წარმოდგენილი

აპრილი 17, 2024
კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

კრაკოვის ეროვნული მუზეუმი საქართველოსადმი მიძღვნილ მასშტაბურ გამოფენას უმასპინძლებს

აპრილი 17, 2024
ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

ჭაჭუნას ეროვნული პარკი ვიზიტორებს სალაშქრო, საგანმანათლებლო და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებს სთავაზობს

აპრილი 17, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

მოსალოდნელია ძალიან ძლიერი მაგნიტური ქარიშხლები – აპრილის მძიმე დღეები

აპრილი 17, 2024
საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

საკრალური დღეა! სწორედ დღეს გააერთიანებენ საკუთარ ენერგიებს გამარჯვების მმართველი პლანეტა – ცაგარელის პროგნოზი

აპრილი 17, 2024
ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

ტენილი ყველი და მისი მომზადების ტექნოლოგია

აპრილი 17, 2024
დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

დამბალხაჭო – ყველის სახეობა, რომელიც ქართულ არამატერიალურ ძეგლთა სიაშია

აპრილი 17, 2024
როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

როგორ შევინახოთ კიტრი და პომიდორი სწორად

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
spot_img

ბოლო სიახლეები